Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO: www.przesluchania.com

Niniejszy regulamin (Regulamin) określa m.in. zasady działania serwisu internetowego www.przesłuchania.com oraz świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, tj.  poprzez ten serwis,  a także najważniejsze informacje o Usługodawcy i Serwisie oraz o prawach Konsumenta.

Spis treści

 1. DEFINICJE
 2. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 3. ZASADY OGÓLNE
 4. ZAKRES i ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
 5. WYMOGI TECHNICZNE
 6. NABYCIE USŁUGI I ZAWARCIE UMOWY – dot. odpłatnych usług w ramach Serwisu
 7. PŁATNOŚCI
 8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 12. REKLAMACJE
 13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 14. DANE OSOBOWE
 15. ZASTRZEŻENIA

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Pobierz Wzór odstąpienia od umowy
Pobierz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

1. DEFINICJE

Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Konsument konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
Konto uregulowana w pkt. 15 nieodpłatna funkcja Serwisu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Usługobiorca może założyć w Serwisie swoje indywidualne konto
Ogłoszenie usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu (patrz pkt. 4.1)
Przedsiębiorca uprzywilejowany osoba fizyczna zawierająca Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego
Regulamin niniejszy regulamin
Serwis serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.przesluchania.com
Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną; pojęcie jest używane w Regulaminie w odniesieniu do usług świadczonych odpłatnie poprzez Serwis (Ogłoszenia)
Usługodawca Konrad Mika, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: przesłuchania.com Konrad Mika, adres: ul. Komuny Paryskiej 70B, 30-389 Kraków, NIP: 922 252 18 62, REGON: 388383747
Usługobiorca każdy podmiot korzystający z Serwisu
Usługobiorca uprzywilejowana Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany

2. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Komuny Paryskiej 70B, 30-389 Kraków
 2. Adres e-mail: info@przesluchania.com
 3. Telefon: 501 532 631

3. ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344) i określa w szczególności: rodzaje i zakres Usług; warunki ich świadczenia, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu oraz zakaz dostarczania przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2.     Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej www.przesluchania.com.

Zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja stanowią warunki korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Usługodawcę.

4. ZAKRES i ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1.      Usługodawca publikuje i udostępnia Usługobiorcom w Serwisie informacje i ogłoszenia o przesłuchaniach, kursach muzycznych, konkursach muzycznych, serwisach instrumentów, pracy w kulturze, a także ogłoszenia kupna-sprzedaży związane z profilem Serwisu (Ogłoszenia).
 2.      Ogłoszenia zamieszczane są w Serwisie odpłatnie, po wykupieniu usługi przez Usługobiorcę. Usługobiorca może wykupić także usługę: WYRÓŻNIENIE OGŁOSZENIA.
 3.      Cennik usług, z podziałem na kategorie Ogłoszeń i warianty wykupywanej usługi, znajduje się w Serwisie (www.przesluchania.com/cennik).
 4.      Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga założenia i/lub posiadania aktywnego Konta. Założenie i korzystanie z Konta jest usługą świadczoną nieodpłatnie.
 5.      Przeglądanie Ogłoszeń jest możliwe przez każdego Usługobiorcę, tj. do przeglądania Ogłoszeń nie jest wymagane założenie Konta, ani logowanie, przy czym Serwis działa zgodnie z Regulaminem, tj. korzystanie z niego wymaga zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 6.     Przeglądanie zawartości Serwisu i Ogłoszeń jest usługą świadczoną nieodpłatnie.
 7.      Usługodawca nie odpowiada za treść Ogłoszeń, w tym za ich prawdziwość i prawidłowość podanych w nich danych.
 8.      Usługi płatności za usługi świadczone w ramach Serwisu odpłatnie (zamieszczanie Ogłoszeń) są realizowane przez zewnętrznych dostawców na rzecz Usługobiorców, w oparciu o odrębne umowy, których Usługodawca nie jest stroną.
 9.      Usługobiorca ponosi koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych w ramach Serwisu, na zasadach określonych w zawartych przez niego umowach z operatorem telekomunikacyjnym lub dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z wysokością opłat naliczanych za transmisję danych, o której mowa w zdaniu poprzednim. Dlatego Usługodawca zaleca Usługobiorcom każdorazowe korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego urządzenia, przy pomocy którego Usługobiorca korzysta z Serwisu, polegających na pomiarze przesyłanych danych.

5. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i korzystania z Serwisu potrzebne jest:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla założenia Konta, poza wymogami określonymi w pkt. 5.1., niezbędne jest aktywne konto e-mail.

6. NABYCIE USŁUGI I ZAWARCIE UMOWY – dot. odpłatnych usług w ramach Serwisu

 1. Cennik, o którym mowa w pkt. 4.3, zawiera ceny całkowite (wraz z podatkiem VAT, jeśli podlega naliczeniu), wg wybranego wariantu Ogłoszenia.
 2. Usługodawca zwraca uwagę, że całkowity koszt nabycia usługi może być wyższy w przypadku naliczenia opłaty przez bank lub innego wybranego przez Usługobiorcę operatora płatności. Koszty związane z wybranym przez Usługobiorcę sposobem płatności ponosi Usługobiorca, zgodnie z umową zawartą przez Usługobiorcę a podmiotem realizującym wybraną usługę płatniczą. Usługodawca nie jest stroną takiej umowy.
 3. W celu umieszczenia Ogłoszenia należy zalogować się na Konto, a następnie wybrać kategorię, w jakiej Ogłoszenie ma być opublikowane oraz wybrany wariant (w zależności od kategorii Ogłoszenia – ilość wykupywanych ogłoszeń lub okres, przez który Usługobiorca będzie mógł umieszczać ogłoszenia w Serwisie) oraz podać treść Ogłoszenia/ Ogłoszeń. Ogłoszenie może zawierać maksymalnie 2000 znaków. Następnie Usługobiorca wybiera metodę płatności oraz potwierdza prawidłowość danych podanych przy zakładaniu Konta.
 4. W przypadku wykupienia większej ilości Ogłoszeń, ich treść może zostać wskazana w Koncie albo w momencie wykupienia usługi albo w później, przy czym jedno Ogłoszenie może dotyczyć jednego przesłuchania/wydarzenia lub jednego stanowiska pracy. Treść pierwszego Ogłoszenia musi zostać podana przy składaniu zamówienia.
 5. Usługodawca nie ingeruje w treść Ogłoszenia. Przed zamieszczeniem Ogłoszenia są redagowane wg standardu przyjętego w Serwisie.
 6. Usługobiorca uprzywilejowany może żądać dostarczenia treści cyfrowych, tj. zamieszczenia Ogłoszenia, niezwłocznie po zawarciu Umowy, tj. przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy bez podania przyczyn (patrz pkt. 9), przy czym wyrażenie takiego żądania jest równoznaczne z utratą prawa odstąpienia od Umowy. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Usługobiorcę.
 7. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie dokonania płatności za Ogłoszenie, zgodnie ze złożonym zamówieniem.
 8. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Usługodawca przesyła na adres e-mail Usługobiorcy, z którym powiązane jest Konto, potwierdzenie jej zawarcia, a także – w przypadku, o którym mowa w pkt. 6.6, informację o udzielonej przez Usługobiorcę uprzywilejowanego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Dokumenty i informacje, o których mowa w niniejszym punkcie dostępne są także w Koncie. Rozumiem, że oprócz faktur mam do usługobiorców wysyłać również drugi krótki dokument z treścią jak w punkcie 6.6? Prosiłbym o “skomponowanie” takiego dokumentu.

7. PŁATNOŚCI

 1. Płatności za zamówienia dokonywane są za pomocą elektronicznego portfela. Usługę płatności reguluje odrębna umowa zawarta między Usługobiorcą a dostawcą usługi/ płatności.
 2. Usługodawca informuje, że płatności za pomocą elektronicznego portfela, ze względu na ich specyfikę, możliwa jest wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Usługobiorca składając zamówienie w Serwisie wyraża zgodę na wystawianie elektronicznych dokumentów płatności, w tym faktur elektronicznych. Usługobiorca ma prawo wycofać swoją akceptację.

8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Z uwagi na charakter usług świadczonych poprzez Serwis, usługi te są realizowane wyłącznie w formie treści cyfrowych, zgodnie z Regulaminem.
 2. Ogłoszenia publikowane są w Serwisie:
  1. w terminie 48h od zapłaty przez Usługobiorcę ceny – w przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt. 6.6,
  2. w terminie 48h po upływie 14-dniowego terminu odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn (patrz. pkt. 9),
  3. w innym wskazanym przez Usługobiorcę terminie, przy czym nie wcześniej niż w terminach wskazanych w pkt. 8.2.1 i 8.2.2.
 3. Ogłoszenia są publikowane w odpowiednich kategoriach, zgodnie ze wskazaniem w zamówieniu, zgodnie z kolejnością zamówień, a w przypadku wpłynięcia dwóch lub więcej zamówień w tej samej chwili – w kolejności alfabetycznej (nazw lub nazwisk Usługobiorców).

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługobiorca uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem pkt. 11 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Z uwagi na fakt, że usługi świadczone poprzez Serwis obejmują wyłącznie treści cyfrowe,  termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na fakt, że usługi świadczone poprzez Serwis obejmują wyłącznie treści cyfrowe, prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w tym punkcie, jest ograniczone (patrz pkt. 11 Regulaminu).
 4. Aby Usługobiorca uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę, korzystając z danych podanych w pkt. 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 5. Usługobiorca uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Usługobiorca uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Usługobiorcy uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nie obejmuje ewentualnie poniesionych kosztów na rzecz dostawcy usługi płatności.
 2. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Usługobiorca uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

11. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 10 Regulaminu, nie przysługuje w przypadku, o którym mowa w pkt. 6.6, to jest,  jeżeli spełnianie świadczenia (zamieszczenie Ogłoszenia) nastąpiło za zgodą lub na wyraźne żądanie Usługobiorcy uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. REKLAMACJE

 1. W przypadku nieprawidłowości lub błędów w Ogłoszeniu, Usługobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i błędach.
 2. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 12.1, należy przesłać na adres e-mail wskazany w pkt. 2 Regulaminu.
 3. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 24h, poprawi treść Ogłoszenia.
 4. Postanowienia pkt. 12.1-12.3 dotyczą wyłącznie sytuacji, w której nieprawidłowości lub błędy wynikają z działań Usługodawcy, tj. gdy Usługobiorca – składając zamówienie – podał właściwą treść Ogłoszenia, natomiast treść Ogłoszenia umieszczonego w Serwisie nie odpowiada treści Ogłoszenia wskazanej w zamówieniu. W pozostałych przypadkach zmiana treści Ogłoszenia może być dokonana w oparciu o indywidualne ustalenia między Usługodawcą a Usługobiorcą, w tym Usługodawca może naliczyć dodatkową opłatę.
 5. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt. 2 Regulaminu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Dodatkowo w Koncie będzie dostępna opcja „kontakt”, umożliwiająca przesłanie wiadomości bezpośrednio z Konta.
 6. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko zgłaszającego oraz adres e-mail do kontaktu w sprawie zgłoszenia, a także opisać przedmiot zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie dotyczy konkretnego Ogłoszenia – podać numer/dane Ogłoszenia.
 7. Odpowiedź na reklamację, o której mowa w pkt. 12.6 zostanie przesłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu w terminie do 30 dni od zgłoszenia.

13. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niemożność świadczenia usług, w tym nieprawidłowe działanie Serwisu, na skutek działania siły wyższej,
  2. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z konieczności podjęcia niezbędnych prac serwisowych bądź modernizacyjnych,
  3. problemy techniczne związane z działaniem urządzeń po stronie Usługobiorcy, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Serwisu, w tym problemy z dostępem do Internetu po stronie Usługobiorcy,
  4. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zawartych w Ogłoszeniach; odpowiedzialność za treść Ogłoszenia w całości ponosi Usługobiorca,
  5. szkody spowodowane przez Usługobiorców w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminy lub Umowy,
  6. podanie przez Usługobiorców w Ogłoszeniu danych nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych,
  7. szkody spowodowane przez Usługobiorców poprzez naruszenie praw osób trzecich,
  8. szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których działania Usługodawca nie odpowiada,
  9. szkody poniesione przez Usługobiorców w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Serwisu Ogłoszenia, o ile doszło do tego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w związku z wygaśnięciem Umowy, na skutek działania siły wyższej lub osób trzecich, za których działania lub zaniechania Usługodawca nie odpowiada.
 1. Usługodawca jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Usługobiorców. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisu na stronie internetowej https://www.facebook.com/przesluchania zostanie opublikowany komunikat o przyczynach takiej sytuacji oraz czasie jej trwania.

14. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść Ogłoszenia. 
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. Korzystając z Serwisu, w tym składając zamówienie, Usługobiorca ma obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 3. Ogłoszenie powinno zawierać treści zgodne z prawdą, w miarę możliwości kompletne. Treść ogłoszenia nie może naruszać praw osób trzecich.
 4. W przypadku, gdy Ogłoszenie ma zawierać dane osobowe innej osoby niż Usługobiorca, złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadku dostarczenia pisemnej zgody tej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych w związku z zamieszczeniem Ogłoszenia w Serwisie, zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Usługodawca udostępnia wzór zgody na wniosek zainteresowanego.
 5. Usługodawca nie umieści w Serwisie Ogłoszenia lub usunie Ogłoszenie z Serwisu przed terminem, na który została zawarta Umowa, jeśli stwierdzi, że Ogłoszenie narusza Regulamin, w szczególności postanowienia pkt. 14.1-14.4.
 6. Dotyczy Ogłoszeń w kategoriach „Przesłuchania” i „Praca w Kulturze”: Ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu w terminie 1 dnia po terminie przesłuchania lub wskazanego w Ogłoszeniu terminu zgłoszeń w ramach danej rekrutacji. Ogłoszenia, w których nie podano daty przesłuchania lub terminu zgłoszeń w ramach danej rekrutacji będą zamieszczone w Serwisie przez okres 1 miesiąca.
 7. W przypadku, o  którym mowa w pkt. 14.5, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zaistniałej sytuacji. Uiszczona cena nie podlega zwrotowi. Usługobiorca – w terminie 3 dni od zawiadomienia przez Usługodawcę – może zmodyfikować treść Ogłoszenia. Jeśli jego publikacja w Serwisie, w zmodyfikowanej wersji, jest zgodna z Regulaminem, Ogłoszenie zostanie umieszczone w Serwisie w ramach uiszczonej wcześniej ceny.
 8. Usługodawca uprawniony jest wstrzymać lub zawiesić publikację Ogłoszenia w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie – do czasu rozstrzygnięcia sporu między Usługobiorcą a osobą trzecią, która zgłosiła roszczenia.

15. KONTO W SERWISIE

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.
 2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, w szczególności umożliwia zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie. Dodatkowo w Koncie dostępne są: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Usługobiorcę w Serwisie, sprawdzenie statusu zamówienia, historia zamówień czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz dostępny w Serwisie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail: info@przesluchania.com. Po otrzymaniu rezygnacji Usługodawca niezwłocznie usunięcie Konto, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 7. Z zastrzeżeniem dotyczącym zasad przetwarzania danych osobowych oraz innych obowiązków Usługodawcy wynikających z przepisów prawa, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Usługodawca nie będzie przechowywał danych z Konta po jego usunięciu.
 8. Do reklamacji dotyczących funkcjonowania Konta stosuje się postanowienia pkt. 12.

16. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

17. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Serwisu jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Serwisie Polityce Prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy przez Usługodawcę, podanych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z usług w Serwisie, w tym w treści Ogłoszenia, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  1. umowa lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcę, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ciążący na Usługodawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  3. prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi świadczenie odpłatnych usług w ramach Serwisu.
 4. Dane Usługobiorcy podane w związku z nabyciem usług w Serwisie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać Umowa zawarta między Usługodawcą a Usługobiorcą,
  2. na Usługodawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Usługobiorcy,
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Umową zawartą poprzez Serwis,
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy,
   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora,
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych z pkt. 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

18. DANE OSOBOWE PRZEKAZANE W ZWIĄZKU Z ZAŁOŻENIEM I KORZYSTANIEM Z KONTA

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Serwisie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Usługobiorcę lub Usługodawcę na żądanie Usługobiorcy,
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem,
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Postanowienia pkt. 17.5 – 17.7 stosuje się.

19. ZASTRZEŻENIA

 1. Każdorazowo składane w Serwisie zamówienie stanowi odrębną Umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Usługodawca jest uprawniony do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Usługobiorców.
 5. Z zastrzeżeniem pkt. 19.6 i następnych, Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu. Regulamin w zmienionej wersji stosuje się do Umów zawartych po dokonanej zmianie. Aktualna na dzień zawarcia Umowy treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie.
 6. W umów, o których mowa w pkt. 15 (Konto w Serwisie) – w odniesieniu do umów już zawartych – Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, a to:
  1. w razie konieczność dostosowania Serwisu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Serwisu,
  2. w celu poprawy bezpieczeństwa świadczonej usługi,
  3. wynikających ze zmiany funkcjonalności Konta, która wymaga zmiany Regulaminu.
 7. Usługobiorca zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu w odniesieniu do usługi, o której mowa w pkt. 15 co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres e-mail. W przypadku, gdy Usługobiorca nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany w pkt. 2 Regulaminu, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Usługobiorca zgłosi takie żądanie.
 8. W sytuacji, gdy Usługobiorca nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie (dotyczy sytuacji opisanej w pkt. 19.6 i następnych), przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

CENNIK

Ogłoszenia w kategoriach: Przesłuchania, Praca w Kulturze

1 OGŁOSZENIE – 32 PLN

3 OGŁOSZENIA – 78 PLN (w przeliczeniu cena za 1 ogłoszenie 26 PLN)

6 OGŁOSZEŃ – 132 PLN (w przeliczeniu cena za 1 ogłoszenie 22 PLN)

12 OGŁOSZEŃ – 228 PLN (w przeliczeniu cena za 1 ogłoszenie 19 PLN)

NO LIMIT – 498 zł (ogłoszenia w kategoriach Przesłuchania i Praca w Kulturze bez limitu ilości na okres 24 miesięcy)

Wyróżnienie 1 OGŁOSZENIA na okres 1 miesiąca – 38 PLN

1 OGŁOSZENIE roczne (otwarte, bez terminu przesłuchań) – dopłata 28 PLN

 • Ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu w terminie 1 dnia po terminie przesłuchania lub wskazanego w Ogłoszeniu terminu zgłoszeń w ramach danej rekrutacji.
 • Ogłoszenia o Przesłuchaniach lub Pracy w kulturze, w których nie podano daty przesłuchania lub terminu zgłoszeń w ramach danej rekrutacji będą zamieszczone w Serwisie przez okres 1 miesiąca (wyjątek stanowi wykupienie Ogłoszenia rocznego – 1 rok).
 • Przy wykupieniu 3 Ogłoszeń lub więcej, Usługobiorca swobodnie decyduje o kategorii, w której zamieszczone zostaną poszczególne Ogłoszenia (np. jedno Ogłoszenie może należeć do kategorii: Przesłuchania, a dwa do kategorii: Praca w kulturze).
 • Przy wykupieniu 3 Ogłoszeń lub więcej treść pierwszego Ogłoszenia musi zostać podana przy składaniu zamówienia.

Ogłoszenia w kategoriach: Konkursy, Kursy, Serwisy

1 MIESIĄC – 32 PLN

2 MIESIĄCE – 54 PLN (w przeliczeniu cena za 1 miesiąc – 27 PLN)

3 MIESIĄCE – 72 PLN (w przeliczeniu cena za 1 miesiąc – 24 PLN)

4 MIESIĄCE – 76 PLN (w przeliczeniu cena za 1 miesiąc – 19 PLN)

5 MIESIĘCY – 80 PLN (w przeliczeniu cena za 1 miesiąc – 16 PLN)

6 MIESIĘCY – 84 PLN (w przeliczeniu cena za 1 miesiąc – 14 PLN)

9 MIESIĘCY – 90 PLN (w przeliczeniu cena za 1 miesiąc – 10 PLN)

12 MIESIĘCY – 96 PLN (w przeliczeniu cena za 1 miesiąc – 8 PLN)

Wyróżnienie 1 OGŁOSZENIA na 1 miesiąc – 38 PLN. Wykupienie WYRÓŻNIENIA oznacza, że przez miesiąc od wykupienia usługi Ogłoszenie będzie się wyświetlało na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania w danej kategorii. W przypadku kilku wyróżnionych ogłoszeń w tym samym okresie, ogłoszenia wyróżnione będą wyświetlane w kolejności chronologicznej (najmłodsze na pierwszym miejscu), przy czym wszystkie będą się wyświetlały przed ogłoszeniami, dla których nie wykupiono opcji WYRÓŻNIENIE.

Wykupienie Ogłoszenia w kategorii Konkursy/Kursy/Serwisy uprawnia do zamieszczenia jednego Ogłoszenia na wybrany okres czasu (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 lub 12 miesięcy).

Ogłoszenia w kategorii: Ogłoszenia kupię/sprzedam

1 MIESIĄC – 10 PLN

2 MIESIĄCE – 18 PLN (w przeliczeniu cena za 1 miesiąc – 9 PLN)

3 MIESIĄCE – 24 PLN (w przeliczeniu cena za 1 miesiąc – 8 PLN)

4 MIESIĄCE – 28 PLN (w przeliczeniu cena za 1 miesiąc – 7 PLN)

5 MIESIĘCY – 30 PLN (w przeliczeniu cena za 1 miesiąc – 6 PLN)

6 MIESIĘCY – 32 PLN (w przeliczeniu cena za 1 miesiąc – 5,33 PLN)

9 MIESIĘCY – 42 PLN (w przeliczeniu cena za 1 miesiąc – 4,66 PLN)

12 MIESIĘCY – 48 PLN (w przeliczeniu cena za 1 miesiąc – 4 PLN)

Wyróżnienie 1 OGŁOSZENIA na 1 miesiąc – 38 PLN. Wykupienie WYRÓŻNIENIA oznacza, że przez miesiąc od wykupienia usługi Ogłoszenie będzie się wyświetlało na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania w danej kategorii. W przypadku kilku wyróżnionych ogłoszeń w tym samym okresie, ogłoszenia wyróżnione będą wyświetlane w kolejności chronologicznej (najmłodsze na pierwszym miejscu), przy czym wszystkie będą się wyświetlały przed ogłoszeniami, dla których nie wykupiono opcji WYRÓŻNIENIE.

Wykupienie Ogłoszenia w kategorii kupie/sprzedam uprawnia do zamieszczenia jednego Ogłoszenia na wybrany okres czasu (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 lub 12 miesięcy).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.