Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej dla dzieci i młodzieży „ESSA!”, Łódź

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej dla dzieci i młodzieży „ESSA!”, Łódź

0.00 

- +

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Tarasy Kultury i Fundacja “Muzyka do Potęgi” zapraszają do udziału w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej dla dzieci i młodzieży “ESSA!” w dniach 25-26 kwietnia 2024 roku.

Celem organizacji wydarzenia jest promocja muzyki polskiej wszystkich epok i upowszechnianie polskiej twórczości kompozytorskiej przez uzdolnione dzieci i młodzież we wszystkich specjalnościach: instrumentalnej, kameralnej i wokalnej oraz chóralnej i orkiestrowej.

Tytułowe słowo konkursu “ESSA” to współczesne młodzieńcze określenie swobody i radości, uznane przez lingwistów za Młodzieżowe Słowo Roku (2022). Niech właśnie te uczucia towarzyszą młodym wykonawcom podczas prezentacji dzieł polskich twórców!

Zapraszamy do Łodzi!

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Tarasy Kultury. Partnerem konkursu jest Fundacja “Muzyka do Potęgi”.

2. Dyrektorem konkursu jest dr hab. Agata Górska-Kołodziejska. Zastępcą dyrektora konkursu jest dr hab. Ewelina Zawiślak.

3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 25-26 kwietnia 2024 roku w sali koncertowej TEMPLUM, ul. Sierakowskiego 3, 91-042 Łódź.

4. Konkurs został objęty patronatem Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej w regionie łódzkim – Pana Marcina Walickiego.

5. Informacje o konkursie zawarte są na stronie organizatora i współorganizatora oraz portalu Facebook.

6. Celem konkursu jest:

 • konfrontacja osiągnięć dzieci i młodzieży z różnych szkół i ośrodków,
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych,
 • propagowanie rodzimej polskiej kultury muzycznej,
 • propagowanie muzyki solowej, kameralnej i orkiestrowej w tym najnowszej,

7. W konkursie mogą brać udział uczniowie instrumentaliści i wokaliści oraz zespoły kameralne, chóry i orkiestry szkół muzycznych wszystkich typów. Konkurs skierowany jest także do dzieci i młodzieży kształcących się poza trybem zinstytucjonalizowanym (nauka prywatna, domy kultury i inne).

8. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach i grupach wiekowych, wykonując program we wskazanym przedziale czasowym:

Kategoria solo:

 • I grupa wiekowa: ESSA! – Debiut – uczniowie z klas 1-3 cyklu sześcioletniego, 1-2 cyklu czteroletniego oraz uczestnicy w trakcie pierwszego, drugiego i trzeciego roku nauki (uczestnicy prezentują repertuar muzyki polskiej do 3 minut).
 • II grupa wiekowa: ESSA! – Basic – uczniowie klas 4-6 cyklu sześcioletniego, uczniowie klas 3-4 cyklu czteroletniego oraz uczestnicy w trakcie czwartego, piątego i szóstego roku nauki (uczestnicy prezentują repertuar muzyki polskiej do 6 minut).
 • III grupa wiekowa: ESSA! – Young – uczniowie z klas 7-9 oraz uczestnicy w trakcie siódmego, ósmego i dziewiątego roku nauki (uczestnicy prezentują repertuar muzyki polskiej do 9 minut),
 • IV grupa wiekowa: ESSA! – Start – uczniowie klas 10-12 oraz uczestnicy w trakcie dziesiątego, jedenastego i dwunastego roku nauki (uczestnicy prezentują repertuar muzyki polskiej do 12 minut).

Kategoria kameralna:

 • I grupa wiekowa: ESSA! – Debiut Together – uczniowie z klas 1-3 cyklu sześcioletniego, 1-2 cyklu czteroletniego oraz uczestnicy w trakcie pierwszego, drugiego i trzeciego roku nauki (uczestnicy prezentują repertuar muzyki polskiej do 3 minut),
 • II grupa wiekowa: ESSA! – Basic Together – uczniowie klas 4-6 cyklu sześcioletniego, uczniowie klas 3-4 cyklu czteroletniego oraz uczestnicy w trakcie czwartego, piątego i szóstego roku nauki (uczestnicy prezentują repertuar muzyki polskiej do 5 minut),
 • III grupa wiekowa: ESSA! – Young Together – uczniowie z klas 7-9 oraz uczestnicy w trakcie siódmego, ósmego i dziewiątego roku nauki (uczestnicy prezentują repertuar muzyki polskiej do 8 minut),
 • IV grupa wiekowa: ESSA! – Start Together – uczniowie z klas 10-12 oraz uczestnicy w trakcie dziesiątego, jedenastego i dwunastego roku nauki (uczestnicy prezentują repertuar muzyki polskiej do 10 minut).

Dla grup orkiestrowych i chóralnych przewidziano kategorie: Essa! – Jointly w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I grupa wiekowa: ESSA! – Jointly I – to dzieci i młodzież uczniowie klas 1-6 cyklu sześcioletniego, 1-4 cyklu czteroletniego oraz uczestnicy w trakcie od pierwszego do szóstego roku nauki (uczestnicy prezentują repertuar muzyki polskiej do 5 minut),
 • II grupa wiekowa: ESSA! – Jointly II – uczniowie klas 7-12 oraz uczestnicy w trakcie od siódmego do dwunastego roku nauki (uczestnicy prezentują repertuar muzyki polskiej do 10 minut).

9. Program konkursu jest dowolny, złożony z utworów kompozytorów polskich z dowolnego okresu, który nie może przekroczyć zaproponowanego przez organizatora limitu czasowego. Dopuszcza się wykonanie transkrypcji i aranżacji muzycznej dokonanej przez polskiego autora. W przypadku zespołów złożonych z dwóch pianistów obowiązuje repertuar wykonywany na jednym instrumencie na cztery ręce (nie na dwa fortepiany). Dopuszcza się tylko wykonania akustyczne (bez wsparcia sprzętu nagłośnieniowego, mikrofonów, podkładu itp. )

10. We wszystkich kategoriach dopuszcza się wykonanie programu z nut lub z pamięci.

11. Organizatorzy nie zapewniają pianisty towarzyszącego (lub innego instrumentalisty) wykonującego partię akompaniamentu.

12. Możliwy jest udział zespołów złożonych z wykonawców z różnych grup wiekowych. O wyborze właściwej grupy decyduje wiek najstarszego uczestnika zespołu.

13. W Jury Konkursu zasiądą eksperci muzyczni, pedagodzy szkół muzycznych I i II stopnia oraz akademii muzycznych wybrani przez organizatora konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

14. Członkowie komisji oceniają uczestników ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak:

 • warsztat wykonawczy;
 • interpretacja utworów;
 • zgodność wykonania z tekstem;
 • dobór repertuaru;
 • ogólne wrażenie artystyczne.

15. Ilość uczestników Konkursu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie konkursu od dnia 20 stycznia 2024 roku. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 31 marca 2024 roku.

16. Rejestracji uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://tarasykultury.pl/konkurs-muzyki-polskiej-dla-dzieci-i-mlodziezy-essa/

Dowód wpłaty należy załączyć w formularzu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konkursie nie będzie możliwy zwrot wpisowego.

17. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa. Laureaci otrzymają dyplomy laureatów konkursu i nagrody.

18. Organizator nie wysyła laureatom dyplomów lub nagród po zakończeniu konkursu. Dyplomy i nagrody muszą być odebrane w dniu werdyktu przez laureata lub osoby delegowane przez laureata.

19. Organizatorzy ustalają wpisowe w wysokości 200 zł w sekcji solo oraz 80 zł od każdego członka zespołu w sekcji kameralnej, a także 30 zł od każdego członka chóru lub orkiestry, które należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Tarasy Kultury z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem “Darowizna na działania statutowe”. Wysłanie zgłoszenia jest równoważne z wyrażeniem zgody uczestnika lub jego opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), a także na udostępnienie swojego wizerunku i nagrań w Internecie.

20. Opłat należy dokonać na poniższe konto:

Dla uczestników z Polski:

Właściciel konta: Stowarzyszenie Tarasy Kultury
Nr konta: 53 1140 2004 0000 3802 8322 5049
Nazwa banku: mBank

Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi uczestnik.

Dla uczestników z zagranicy:

Właściciel konta: Stowarzyszenie Tarasy Kultury
IBAN PL PL53 1140 2004 0000 3802 8322 5049
SWIFT/BIC BREXPLPWMBK
Nazwa banku: mBank

21. Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności.

22. Koszty: podróży, noclegów i wyżywienia i ewentualne inne związane z pobytem podczas Konkursu, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji audio i video wszystkich przesłuchań, koncertów i wydarzeń w czasie trwania Konkursu oraz do użycia tych nagrań do celów archiwizacji i promocji Konkursu. Nagrania mogą być publicznie odtwarzane i rozpowszechniane bez dodatkowej zgody wykonawców. Uczestnikom Konkursu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do wynagrodzenia.

24. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania wydarzenia do dnia 20 kwietnia 2024 roku. W takim przypadku wpisowe zostanie zwrócone na konto zgłaszającego.

25. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie informacji o innych wydarzeniach kulturalnych (konkursy, kursy, festiwale).

 • prof. dr hab. Karina Gidaszewska (skrzypce)
 • prof. Tetyana Molchanova (fortepian/kameralistyka)
 • dr hab. Agata Górska-Kołodziejska (fortepian)
 • dr hab. Ewelina Zawiślak (flet)
 • mgr Katarzyna Zając-Caban (Śpiew)
 • dr hab. Maciej Staszewski (gitara)
 • dr Dariusz Sprawka (puzon)
 • dr Wiesław Ochwat (akordeon)

Stowarzyszenie Tarasy Kultury
e-mail: biuro@tarasykultury.pl
tel.: +48 601 817 952


Miejsce konkursu
Sala koncertowa TEMPLUM
ul. Sierakowskiego 3
91-042 Łódź

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.