Nowości

 

Kontrabas >>> Częstochowa

 

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

ogłasza przesłuchania muzyków na stanowisko muzyka solisty grupy kontrabasów

Przesłuchania odbędą się 15.10.2021r (piątek), o godz.12.30 w Sali Koncertowej Filharmonii Częstochowskiej

· Komisja zakwalifikuje kandydatów do przesłuchań na podstawie nadesłanych zgłoszeń

· Filharmonia nie zapewnia akompaniatora

· Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom przesłuchań

· Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny, o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Program przesłuchania:

1. J. S. Bach – Preludium (z dowolnej Suity)

2. I cz. Koncertu kontrabasowego z kadencją (do wyboru):

J. B. Vanhal – Koncert D-dur

K. Ditters von Dittersdorf – Koncert E-dur

F. A. Hoffmeister – I Koncert D-dur

G. Bottesini – Koncert h-moll

S. Kusewicki – Koncert fis-moll op.3

3. Literatura orkiestrowa:

· W. A. Mozart – Symfonia g-moll KV 550 cz. IV

· W. A. Mozart – Uwertura do opery „Wesele Figara” KV 492

· L. v Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 cz. II i III

· L. v Beethoven – IX Symfonia d-moll op. 125 cz. IV Recitatyw

Zgłoszenia wraz z cv* uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne z dopiskiem „PRZESŁUCHANIA NA KONTRABAS” prosimy kierować:

· na adres: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

42-202 Częstochowa, ul. Wilsona 16

· lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@filharmonia.com.pl

Uwaga!
Filharmonia Częstochowska nie zapewnia akompaniatora
ani materiału nutowego, nie zwraca kosztów podróży oraz nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom przesłuchań.

Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny, o czym kandydaci zostaną poinformowani.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DLA KANDYDATÓW DO PRACY W FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ IM. BRONISŁAWA HUBERMANA

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych Kandydatki/Kandydata przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na wolne stanowisko w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana jest Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Wilsona 16 zwana dalej Filharmonią;

2) Z Administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: filharmonia@filharmonia.com.pl

- listownie na adres siedziby administratora – 42-202 Częstochowa, ul. Wilsona 16.

3) W Filharmonii wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@filharmonia.com.pl,

- listownie na adres siedziby administratora,

4) Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Kandydatki/Kandydata w Filharmonii.

5) Dane osobowe Kandydatki/Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie art. 221 §1 i §2 Kodeksu pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

6) Podanie danych wynikających z art. 221 §1 i §2 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu naboru na wolne stanowisko. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Kandydatkę/Kandydata zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

7) Odbiorcami do których mogą być przekazywane dane osobowe Kandydatki/Kandydata są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane Kandydatki/Kandydata są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Filharmonii systemów informatycznych.

8) Dane osobowe Kandydatki/Kandydata będą przetwarzane w procesie rekrutacji, a następnie przechowywane:

- w okresie zatrudnienia i przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego , w którym stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnie – dotyczy Kandydatki/Kandydata, która/y wygrała/wygrał w danej procedurze naboru.

- przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z Kandydatką/Kandydatem, która/y wygrała/wygrał w danej procedurze naboru – dotyczy ofert kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie. Kandydaci wymienieni w protokole z przeprowadzonego naboru, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w siedzibie Filharmonii w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu okresu 3 miesięcy, o którym mowa wyżej, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie zniszczone.

- do czasu ogłoszenia wyników naboru danej procedury naboru – dotyczy ofert pozostałych kandydatów. Kandydaci, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w siedzibie Filharmonii w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie zniszczone.

9) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Kandydatce/Kandydatowi prawo żądania od Administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.

10)Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Kandydatka/Kandydat zawsze ma prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

11)Gdy Kandydatka/Kandydat uzna, że przetwarzanie Jej/Jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).