Nowości
 

Klarnet >>> Warszawa

 

PRZESŁUCHANIA DO ZESPOŁU ORKIESTRY

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania dla muzyków do 35. roku życia na stanowisko:

KLARNET

REGULAMIN PRZESŁUCHAŃ

Zasady ogólne

1. Organizatorem przesłuchań jest Polska Opera Królewska.

2. Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania oraz zostaną zarekomendowane przez

Komisję, Polska Opera Królewska oferuje:

• Umowę o pracę

• Atrakcyjne wynagrodzenie

• Możliwość rozwoju zawodowego

3. List motywacyjny wraz z życiorysem artystycznym (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia orkiestrowego) prosimy przesyłać na adres:

przesluchania.orkiestra@operakrolewska.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2019 r., w tytule wiadomości wpisując: „Przesłuchania – klarnet”.

4. Osoby zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają mailowo indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań.

5. Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefoniczną najpóźniej 3 dni przed terminem planowanego przesłuchania.

6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji podpisanego oświadczenia o treści: „Wyrażam pełną i świadomą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Operze Królewskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną (dostępną na stronie www.operakrolewska.pl zakładka Polityka prywatności) dotyczącą przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

Przesłuchania

1. Przesłuchania odbędą się w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49 w dniu 26.02.2019 r., w godz. 10.00-14.00.

2. Dyrekcja Polskiej Opery Królewskiej zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów spośród osób, których aplikacje wpłynęły w określonym wyżej terminie.

3. Przesłuchania są dwuetapowe.

4. Pierwszy etap przesłuchań ma charakter anonimowy (za kotarą). W czasie trwania I etapu – dla zachowania anonimowości – kandydat nie może rozmawiać i czynić czegokolwiek, co ujawniłoby jego tożsamość.

5. Obowiązuje kolejność występu ustalona w drodze losowania.

6. Polska Opera Królewska nie zapewnia akompaniatora.

7. Program przesłuchań stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

8. Materiały nutowe do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.operakrolewska.pl w zakładce „Przesłuchania”.

9. Przesłuchania odbywają się przed komisją, której członków powołuje Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej.

10. Przewodniczący Komisji może przerwać artystyczne wykonanie kandydata w trakcie przesłuchania w każdym czasie – w momencie, w którym Komisja uzyska niezbędną wiedzę na temat kwalifikacji kandydata.

11. Decyzję o zatrudnieniu muzyka po zakończeniu przesłuchań podejmuje Dyrekcja Polskiej Opery Królewskiej na podstawie rekomendacji Komisji.

12. Decyzje Dyrekcji Polskiej Opery Królewskiej co do przebiegu przesłuchania i wyboru zwycięzcy są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wyniki przesłuchań

1. O wyniku przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną nie później niż w terminie 10 dni od daty przesłuchania.

2. Osobą kontaktową dla kandydatów jest Pani Magdalena Kaczorowska, e-mail: magdalena.kaczorowska@operakrolewska.pl, tel. +48 501 698 540, oraz Pani Marta Boberska, e-mail:marta.boberska@operakrolewska.pl, tel. +48 601 312 910.

3. Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania kandydatów.