Przesłuchania na Skrzypce do Filharmonii Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Przesłuchania na Skrzypce do Filharmonii Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

0.00 

- +
Z przyjemnością informujemy iż Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko muzyka orkiestrowego tutti – SKRZYPCE II.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, na okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia.
Stosowne podanie wraz z życiorysem artystycznym oraz klauzulą RODO należy złożyć do dnia 18 czerwca 2023 r. na adres: inspektor@filharmonia.olsztyn.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii.
Wybrani kandydaci otrzymają drogą elektroniczną zaproszenie do wzięcia udziału w przesłuchaniu konkursowym do 19 czerwca 2023r.
Przesłuchania odbędą się 26 czerwca 2023 r. w siedzibie Warmińsko–Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie.
Filharmonia zapewnia akompaniatora.
Próby z akompaniatorem będą ustalone indywidualnie.
Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość odpłatnego noclegu.
Dodatkowe informacje i niezbędne materiały do pobrania w LINKU
Decyzje Dyrekcji F W-M co do przebiegu przesłuchania i ewentualnego wyboru kandydata są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołania.
Dyrekcja zastrzega sobie również prawo zmiany terminu przesłuchania, formy przesłuchania, zmiany repertuaru, zmiany kolejności wykonywanych utworów, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.
1. W. A. Mozart- I cz. z kadencją jednego z następujących koncertów skrzypcowych
KV.216,KV.218,KV.219
2. Utwór wirtuozowski na skrzypce solo lub z towarzyszeniem akompaniamentu
3. Partie orkiestrowe
  • M. Glinka – uwertura „Rusłan i Ludmiła”
  • J. Brahms – Symfonia nr 4 cz. III i IV ( podane fragmenty)
  • R. Schumann – Scherzo z Symfonii nr 2 op. 61
  • W.A. Mozart – „Wesele Figara” – uwertura

Materiały do pobrania

INFORMACJA DLA KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) niniejszym informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, ul. Bartosza Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn, tel. 89 527 51 75 wew. 101,
2) inspektorem ochrony danych jest p. Sławomir Szczęsny, adres jak wyżej, tel. 89 527 51 75 wew. 101,
3) celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji (w tym przesłuchań) na stanowisko muzyka orkiestrowego tutti – SKRZYPCE II,
4) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
-art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r.,
-art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
5) odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/pana danych osobowych będą osoby wykonujące dla Filharmonii czynności związane z procesem rekrutacji, tj. w szczególności pracownicy i Dyrektor Filharmonii,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni, a gdy Pan/Pani wyraził/a zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – przez okres  6 miesięcy;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
-do żądania od dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
-cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;
9) brak podania danych osobowych spowoduje niemożność przeprowadzenia procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych;
11) Pani/Pana dane przekazane Filharmonii podczas procesu rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a w szczególności profilowane.

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie
ul. B. Głowackiego 1
10-447 Olsztyn
tel.: 89 527 51 75
e-mail: sekretariat@filharmonia.olsztyn.pl
www.filharmonia.olsztyn.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.