Przesłuchania na Klarnet do Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie

Przesłuchania na Klarnet do Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie

0.00 

- +

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania do Orkiestry Polskiej Opery Królewskiej
na stanowisko: MUZYK INSTRUMENTALISTA, SPECJALNOŚĆ – KLARNET
(Z OBOWIĄZKIEM GRANIA NA KLARNECIE BASOWYM).

Zgłoszenia do przesłuchań powinny zawierać: CV (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia orkiestrowego), list motywacyjny oraz podpisane oświadczenie RODO. Kompletne zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: przesluchania.klarnet@operakrolewska.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2022 r., w tytule wiadomości wpisując: „Przesłuchania – klarnet”. Opera zastrzega sobie prawo nierozpatrywania zgłoszeń niekompletnych.

Osoby zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają mailowo indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań. Przesłuchania odbędą się w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49 w dniu 5 października 2022 r. (środa) o godz. 10.00.

Przesłuchania są dwuetapowe.

Kontakt e-mail: izabela.kaszyca@operakrolewska.pl, tel. +48 501 699 510, oraz e-mail: aleksandra.bojarska-guzy@operakrolewska.pl, tel. +48 504 412 318.


PRZESŁUCHANIA
DO ORKIESTRY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ
NA STANOWISKO MUZYK INSTRUMENTALISTA
SPECJALNOŚĆ – KLARNET
(Z OBOWIĄZKIEM GRANIA NA KLARNECIE BASOWYM)
REGULAMIN PRZESŁUCHAŃ

Zasady ogólne

1. Organizatorem przesłuchań jest Polska Opera Królewska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 49, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 105/2017, NIP: 7010708721, REGON: 367917056, zwana dalej „Operą”.
2. Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania oraz zostaną zarekomendowane przez Komisję, Polska Opera Królewska oferuje:

 • stanowisko muzyk-instrumentalista, specjalność: klarnet (z obowiązkiem grania na klarnecie
  basowym).
 • umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość rozwoju zawodowego.

3. Zgłoszenia do przesłuchań powinny zawierać: CV (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia orkiestrowego), list motywacyjny oraz podpisane oświadczenie RODO (ust. 6). Kompletne zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: przesluchania.klarnet@operakrolewska.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2022 r., w tytule wiadomości wpisując: „Przesłuchania – klarnet”. Opera zastrzega sobie prawo nierozpatrywania zgłoszeń niekompletnych.
4. Osoby zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają mailowo indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań.
5. Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefoniczną najpóźniej 5 dni przed terminem planowanego przesłuchania.
6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do aplikacji podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
Wyrażam w pełni dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w zgłoszeniu dla potrzeb niniejszego procesu rekrutacyjnego w Polskiej Operze Królewskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla celów organizacji przesłuchań, wyboru zgłoszeń i selekcji kandydatów oraz zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania (poprawiania), żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Opery, bądź adres e-mailowy wyznaczonego IOD: iod@operakrolewska.pl; zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne; przy czym brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością udziału w rekrutacji”.

Przesłuchania

1. Przesłuchania odbędą się w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49 w dniu 5 października 2022 r. (środa) o godz. 10.00
2. Dyrekcja Polskiej Opery Królewskiej zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchania wybranych
kandydatów spośród osób, których aplikacje wpłynęły w określonym wyżej terminie.
3. Program przesłuchań stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Organizator przesłuchań nie zapewnia akompaniatora.
5. Materiały nutowe głosów orkiestrowych do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.operakrolewska.pl w zakładce „Przesłuchania”.
6. Obowiązuje kolejność występu ustalona w drodze losowania, które odbędzie się w dniu przesłuchania o godz. 9.45.
7. Przesłuchania są dwuetapowe.
8. Pierwszy etap odbywa się za kotarą w celu zachowania anonimowości kandydata.
9. W przypadku celowego ujawnienia tożsamości przez kandydata, przewodniczący Komisji ma prawo do wykluczenia kandydata z przesłuchań.
10. Drugi etap odbywa się bez kotary. Komisja wybierze utwory do wykonania przez kandydata z podanego programu przesłuchań.
11. Przesłuchania odbywają się przed komisją, której członków powołuje Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej.
12. Przewodniczący Komisji może przerwać artystyczne wykonanie kandydata w trakcie przesłuchania w każdym czasie – w momencie, w którym Komisja uzyska niezbędną wiedzę na temat kwalifikacji kandydata.
13. Decyzję o wyborze kandydata po zakończeniu przesłuchań podejmuje Dyrekcja Polskiej Opery Królewskiej na podstawie rekomendacji Komisji.
14. Decyzje Dyrekcji Polskiej Opery Królewskiej co do przebiegu przesłuchania i wyboru kandydata są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wyniki przesłuchań

1. O wyniku przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną nie później niż w terminie 10 dni od daty przesłuchania.
2. Kontakt e-mail: izabela.kaszyca@operakrolewska.pl, tel. +48 501 699 510, oraz e-mail: aleksandra.bojarska-guzy@operakrolewska.pl, tel. +48 504 412 318.
3. Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania kandydatów.

Klauzula informacyjna RODO:
• Polska Opera Królewska informuje, że wraz z przesłaniem zgłoszenia, Polska Opera Królewska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 49, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od nr RIK 105/2017, staje się administratorem danych osobowych kandydata podanych przez niego w zgłoszeniu (aplikacji),
• z Inspektorem Ochrony Danych osobowych można się kontaktować e-mailowo: iod@operakrolewska.pl, bądź listownie na ww. adres siedziby Opery,
• Opera będzie przetwarzać dane osobowe kandydata zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, na podstawie wyraźnej, jednoznacznej, dobrowolnej, świadomej zgody kandydata, tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie przekraczającym dane wymagane (art. 22¹ § 1 i 2 kodeksu pracy), tj. imiona i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, które to dane będą przetwarzane z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), wynikającego z art. 22¹ § 1 i 2 kodeksu pracy, w zakresie danych osobowych, które pracodawca żąda od kandydata do pracy,
• Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przesłuchań, w tym preselekcji oraz rozmów kwalifikacyjnych (procesu rekrutacyjnego), w tym oceny kwalifikacji i doświadczenia kandydata oraz selekcji kandydata do pracy,
• Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane i przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji (lub cofnięcia zgody). W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia
zgody,
• Odbiorcami danych będą pracownicy Opery, w szczególności Dział Organizacji Pracy Artystycznej, członkowie komisji, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Opery (np. dostawcy usług IT, doradcy prawni, rachunkowi oraz podmioty świadczące inne usługi), a także organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
• Opera nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych,
• Kandydatowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Opery, bądź adres e-mailowy wyznaczonego IOD: iod@operakrolewska.pl; kandydatowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Opera informuje, że nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
• Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie spowoduje niemożliwość uwzględnienia zgłoszenia kandydata w rekrutacji.

Klauzula informacyjna RODO:

 • Polska Opera Królewska informuje, że wraz z przesłaniem zgłoszenia, Polska Opera Królewska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 49, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego od nr RIK 105/2017, staje się administratorem danych osobowych kandydata podanych przez niego w zgłoszeniu (aplikacji),
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych można się kontaktować e-mailowo: iod@operakrolewska.pl, bądź listownie na ww. adres siedziby Opery,
 • Opera będzie przetwarzać dane osobowe kandydata zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, na podstawie wyraźnej, jednoznacznej, dobrowolnej, świadomej zgody kandydata, tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie przekraczającym dane wymagane (art. 22¹ § 1 i 2 kodeksu pracy), tj. imiona i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, które to dane będą przetwarzane z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), wynikającego z art. 22¹ § 1 i 2 kodeksu pracy, w zakresie danych osobowych, które pracodawca żąda od kandydata do pracy,
 • Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przesłuchań, w tym preselekcji oraz rozmów kwalifikacyjnych (procesu rekrutacyjnego), w tym oceny kwalifikacji i doświadczenia kandydata oraz selekcji kandydata do pracy,
 • Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane i przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji (lub cofnięcia zgody). W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia
  zgody,
 • Odbiorcami danych będą pracownicy Opery, w szczególności Dział Organizacji Pracy Artystycznej, członkowie komisji, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Opery (np. dostawcy usług IT, doradcy prawni, rachunkowi oraz podmioty świadczące inne usługi), a także organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • Opera nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych,
 • Kandydatowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Opery, bądź adres e-mailowy wyznaczonego IOD: iod@operakrolewska.pl; kandydatowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Opera informuje, że nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie spowoduje niemożliwość uwzględnienia zgłoszenia kandydata w rekrutacji.

Polska Opera Królewska
ul. Nowogrodzka 49
00-695 Warszawa
tel.: 0048 22 511 59 00
e-mail: sekretariat@operakrolewska.pl
www.operakrolewska.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.