Przesłuchania na II Skrzypce do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Przesłuchania na II Skrzypce do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

0.00 

- +

Z przyjemnością informujemy iż Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko muzyka orkiestrowego tutti – SKRZYPCE II.

1. Stosowne podanie wraz z życiorysem artystycznym oraz klauzulą RODO (w załączniku) należy złożyć do dnia 23 lutego 2024 r. na adres: inspektor@filharmonia.olsztyn.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii. Decyduje data stempla pocztowego. Dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane – tradycyjnie lub elektronicznie.

2. W treści podania należy umieścić klauzulę o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

3. Dokumenty aplikacyjne: podanie i klauzula RODO niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz niepodpisane nie będą rozpatrywane.

4. Dokumenty doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Każdy z kandydatów otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Wybrani kandydaci otrzymają drogą elektroniczną zaproszenie do wzięcia udziału w przesłuchaniu konkursowym do 26 lutego 2024 r.

7. Przesłuchania odbędą się 4 marca 2024 r. w siedzibie Warmińsko–Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. Filharmonia zapewnia akompaniatora. Próby z akompaniatorem będą ustalone indywidualnie.

8. Wszystkie materiały orkiestrowe dostępne są pod LINKIEM

9. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego noclegu w pokojach hotelowych znajdujących się na terenie siedziby Filharmonii.

10. Decyzje Dyrektora Filharmonii co do wyniku przesłuchania i ewentualnego wyboru kandydata/ów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

11. Filharmonia zastrzega sobie również prawo zmiany terminu i formy przesłuchania, zmiany repertuaru, zmiany kolejności wykonywanych utworów, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.

1. W. A. Mozart- I cz. z kadencją jednego z następujących koncertów skrzypcowych
KV.216, KV.218, KV.219

2. Dwie kontrastujące części z dowolnej Sonaty lub Partity na skrzypce solo J. S. Bacha

3. Partie orkiestrowe

  • M. Glinka – „Rusłan i Ludmiła” – uwertura
  • J. Brahms – Symfonia nr 4 cz. III i IV
  • R. Schumann – Symfonia nr 2 op. 61 – Scherzo
  • W.A. Mozart – „Wesele Figara” – uwertura (partia drugich skrzypiec)
  • W.A. Mozart – Symfonia nr 39 Es-dur (partia drugich skrzypiec)
  • F. Mendelssohn – Bartholdy – “Sen nocy letniej” – Scherzo (partia drugich skrzypiec)

Materiały do pobrania

INFORMACJA DLA KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) niniejszym informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, ul. Bartosza Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn, tel. 89 527 51 75 wew. 101,
2) inspektorem ochrony danych jest p. Sławomir Szczęsny, adres jak wyżej, tel. 89 527 51 75 wew. 101,
3) celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji (w tym przesłuchań) na stanowisko muzyka orkiestrowego tutti – SKRZYPCE II,
4) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
-art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia  2016 r.,
-art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
5) odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/pana danych osobowych będą osoby wykonujące dla Filharmonii czynności związane z procesem rekrutacji, tj. w szczególności pracownicy i Dyrektor Filharmonii,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni, a gdy Pan/Pani wyraził/a zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – przez okres  6 miesięcy;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
– do żądania od dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;
9) brak podania danych osobowych spowoduje niemożność przeprowadzenia procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych;
11) Pani/Pana dane przekazane Filharmonii podczas procesu rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a w szczególności profilowane.

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie
ul. B. Głowackiego 1
10-447 Olsztyn
tel.: 89 527 51 75
e-mail: sekretariat@filharmonia.olsztyn.pl
www.filharmonia.olsztyn.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.