Przesłuchania na Harfę do Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Przesłuchania na Harfę do Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

0.00 

- +

For English scroll down

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
ogłasza przesłuchanie na HARFĘ

rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę / cały etat 1,0
średnie wynagrodzenie: informacja mailowa na życzenie

TERMIN 28 lutego 2024 roku (środa) o godz. 13:30
MIEJSCE Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, Sala Kameralna

DODATKOWE INFORMACJE
Filharmonia zapewnia akompaniatora.

Po zakończeniu procesu rekrutacji i wyborze najlepszego kandydata, zostanie zawarta umowa o pracę.

Szczegółowe informacje (w tym materiały nutowe do pobrania) dostępne na stronie
https://filharmonia.szczecin.pl/praca

WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE

 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich – KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA (specjalność: gra na instrumencie – harfa), dopuszczamy udział osób o statusie studenta II roku studiów drugiego stopnia (harfa).
 2. Mile widziane doświadczenie w pracy w zawodowej orkiestrze oraz znajomość repertuaru symfonicznego.

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 21.02.2024r.

WARUNKI APLIKOWANIA
Wymagane dokumenty:

 • życiorys artystyczny,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty opatrzone tytułem „Przesłuchania HARFA” należy przesłać na adres e-mail:
sekretariat@filharmonia.szczecin.pl
(decyduje data wpływu korespondencji).
Aby uzyskać więcej informacji prosimy kontaktować się z Organizatorem Pracy Artystycznej – Dominikiem Wastowskim, adres e-mail d.wastowski@filharmonia.szczecin.pl
Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoby zakwalifikowane do przesłuchania otrzymają indywidualne informacje drogą mailową.

Oferujemy:
Dołączając do Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie będziesz częścią instytucji, która zajmuje silną pozycję na kulturalnej mapie Polski.
Pracując z renomowanymi dyrygentami, solistami i muzykami, będziesz miał/miała możliwość rozwijania swoich umiejętności w inspirującym środowisku. Filharmonia w Szczecinie oferuje różnorodne projekty muzyczne, takie jak koncerty symfoniczne, kameralne, edukacyjne, warsztaty a także koncerty rozrywkowe i jazzowe.
Zapewniamy komfortowe warunki pracy w nowoczesnym gmachu, wyróżnionym wieloma nagrodami, w tym prestiżową nagrodą architektoniczną Miesa van der Rohe (2015). Będziesz mógł/mogła skupić się na doskonaleniu swojego rzemiosła muzycznego, korzystając z doskonale przystosowanych sal prób i sal koncertowych.
Oferujemy profesjonalną obsługę administracyjną, produkcyjną i techniczną, która stanowi solidne wsparcie dla działalności artystycznej Filharmonii.
Oferujemy szeroki pakiet świadczeń socjalnych, który obejmuje m.in. dofinansowanie na cele kulturalne i rekreacyjne oraz kompleksową opiekę medyczną. Dla pracowników i członków ich rodzin dostępne są dodatkowe korzyści, takie jak prywatna opieka medyczna i pakiety sportowe w atrakcyjnych cenach.

Prosimy o zawarcie w CV lub złożenie odrębnego oświadczenia z podpisaną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO)”

W związku z realizacją wymogów RODO informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia im Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z siedzibą przy ul. Małopolskiej 48, 70-515 Szczecin, nazywana dalej Filharmonią;
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Filharmonia;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny przy realizacji i zakończenia procesu rekrutacji i zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku niepodjęcia działań zawarcia umowy.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniu, a konsekwencją nie podania ich skutkować będzie wyłączeniem z procesu rekrutacji.
  Pytania odnośnie ochrony danych kierować należy do Inspektora Ochrony Danych pod adres e-mail: rodo@filharmonia.szczecin.pl

Szczecin Philharmonic (Poland)
announces audition for the HARP

contract / full-time
average wage: information upon request

DATE February 28th 2024 (Wednesday), 1:30 PM CET
LOCATION Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, Sala Kameralna/Chamber Hall

ADDITIONAL INFORMATION
Szczecin Philharmonic will provide an accompanist for auditions.

After completing the recruitment process and selecting the best candidate, a contract will be concluded.

Detailed information (incl. scores) available on:
https://filharmonia.szczecin.pl/praca

QUALIFICATIONS REQUIRED AND EXPERIENCE

 1. Master Degree (harp). Applicants of the masters’ second year study will be considered.
 2. Experience in a professional orchestra and familiarity of symphonic repertoire will be appreciated.

DEADLINE FOR SUBMISSION 21.02.2024

TERMS OF APPLICATION
Required documents:

 • artistic curriculum vitæ,
 • cover letter,
 • copies of documents confirming education and additional qualifications,,
 • declaration of consent to the processing of personal data for recruitment purposes.

Documents with subject ‘Audition – HARP’ should be e-mailed to:
sekretariat@filharmonia.szczecin.pl
(the date of receipt decides)
For more information contact Mr. Dominik Wastowski, Orchestra Personnel Manager, email:
d.wastowski@filharmonia.szczecin.pl
The selection committee reserves the right to make a pre-selection based on the application forms. Selected persons will receive the invitation email.

We offer you:
By joining the Mieczyslaw Karlowicz Philharmonic Orchestra in Szczecin, you will become a part of an institution that holds a strong position on the cultural map of Poland.
Working with renowned conductors, soloists and musicians, you will have the opportunity to develop your skills in an inspiring environment. The Szczecin Philharmonic offers a variety of musical projects such as symphonic concerts, chamber concerts, educational concerts, workshops as well as entertainment and jazz concerts.
We provide a comfortable working environment in a modern building that has won many awards, including the prestigious Mies van der Rohe Architectural Prize (2015). You’ll be able to focus on improving your musical skills with well-adapted rehearsal rooms and concert halls.
We offer professional administration, management, production and technical support services that are a solid support for the Philharmonic’s artistic activities.
We offer an extensive social benefits package, which includes cultural and recreational co-financing and complex medical care, for example. Additional benefits such as private medical care and sports and sports benefits at attractive prices are available for employees and their family members.

Please include in your CV or submit a separate statement with a signed clause:
I hereby agree to have my personal data processed by Szczecin Philharmonic for the purpose and scope necessary in the recruitment process in accordance with Art. 6 par. 1 point a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and= repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation hereinafter referred to as GDPR)

In accordance with GDPR we would like to inform you that:

 1. The Controller of the personal data is the Filharmonia im Mieczysława Karłowicza w Szczecinie with the seat at ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin, later referred as to the Philharmonic.
 2. Only the Philharmonic will be the recipient of your personal data;
 3. Your personal data will be kept for the period necessary for the implementation and completion of the recruitment process and will be immediately removed in the event of failure to take action to conclude the contract.
 4. You have the right to access and rectify your personal data held by the Philharmonic.
 5. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority (the President of the Office for Personal Data Protection), if you consider that the processing of personal data concerning you violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016;
 6. Providing your personal data by you is a condition of participation in the audition, failure to provide with personal data will exclude the candidate from the recruitment procedure. Should you have any question related to data processing, please contact us via email:
  rodo@filharmonia.szczecin.pl

For English scroll down

I ETAP [za kotarą]
PROGRAM SOLO

 • Louis Spohr – Fantazja c-moll op.35
 • Gabriel Fauré – Impromptu op. 86

II ETAP [bez kotary]
WYJĄTKI ORKIESTROWE

 • P. Czajkowski – “Dziadek do orzechów” (kadencja)
 • M. Ravel – Koncert fortepianowy G – dur (część I)
 • B. Britten – Wariacje i fuga na temat Purcella (wariacja I i temat fugi)
 • B. Bartok – Koncert na orkiestrę (część IV)
 • H. Berlioz – Symfonia fantastyczna (część II)
 • M. Ravel – Tzigane (kadencja)
 • R. Wagner – Tristan i Izolda (wstęp i śmierć Izoldy)
 • G.Bizet – Entr’acte z II aktu opery Carmen
 • G.Verdi – Uwertura “Moc przeznaczenia”

1st ROUND [behind the curtain]
PROGRAM SOLO

 • Louis Spohr – Fantasy in C Minor, Op. 35
 • Gabriel Fauré – Impromptu, Op. 86

2nd ROUND [open]
ORCHESTRAL EXCERPTS

 • P. Tchaikovsky – The Nutcracker, cadenza
 • M. Ravel – Piano Concerto in G Major, Mvt I
 • B. Britten – Variations and Fugue on a Theme of Purcell, Variation I and the theme of the fugue
 • B. Bartok – Concerto for Orchestra, Mvt IV
 • H. Berlioz – Symphonie fantastique, Mvt II
 • M. Ravel – Tzigane, cadenza
 • R. Wagner – Tristan and Isolde, Prelude and Isolde’s Death
 • G. Bizet – Carmen – Entr’acte to Act II
 • G. Verdi – Overture to The Force of Destiny

 

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
ul. Małopolska 48
70-515 Szczecin
tel.: 0048 91 430 95 10
e-mail: sekretariat@filharmonia.szczecin.pl
www.filharmonia.szczecin.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.