Przesłuchania na Altówkę (tutti) do Filharmonii Gorzowskiej

Przesłuchania na Altówkę (tutti) do Filharmonii Gorzowskiej

0.00 

- +

For English scroll down

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA
NA STANOWISKO MUZYKA ORKIESTROWEGO
ALTÓWKA tutti

MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ:
Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.
Przesłuchania mają formę dwuetapową.

ZGŁOSZENIA:
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (dyplom licencjacki lub magisterski w specjalności gra na altówce)
Zgłoszenia wraz z CV oraz kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl.
Dyrekcja FG skontaktuje się z wybranymi kandydatami w celu ustalenia terminu przesłuchań.

Do zgłoszenia należy dołączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę (skan). Treść klauzuli poniżej.

POZOSTAŁE INFORMACJE:
Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się próby przed przesłuchaniem).
Filharmonia nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.
Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

TREŚĆ KLAUZULI:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Filharmonię Gorzowską zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz do celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych po zakończeniu rekrutacji do celów kontaktowych w przyszłości w celu podjęcia współpracy. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy.

KONTAKT W SPRAWIE PRZESŁUCHAŃ:
T: 0048 95 73 92 748
E: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl


THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS
FOR THE POSITION OF AN ORCHESTRAL MUSICIAN
VIOLA tutti

PLACE OF AUDITIONS:
Gorzów Philharmonic
ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.
Auditions will be held in two stages.

REQUIREMENTS:
A prerequisite for the participation in the audition is having higher musical education ( bachelor’s or master’s degree diploma in playing the viola)
Submissions along with CV and copies of documents confirming the education should be sent to the following address:
przesluchania@filharmoniagorzowska.pl

Signed clause (scan) is to be attached to the submission – it is available to download below

OTHER INFORMATION:
The Philharmonic will provide an accompanist (no rehearsal is scheduled before the audition).
The Philharmonic will not reimburse travel or accommodation expenses.
The Philharmonic reserves the right to change the date of auditions, to cancel auditions and to not choose any musician as well, for any reason.

CLAUSE:
I agree to the processing of my personal data in the scope of my forename, surname, address of residence, telephone number and e-mail address by the Gorzów Philharmonic in accordance with Article 6 clause 1 letter a of the General Data Protection Regulation (GDPR) and for recruitment purposes. Simultaneously I declare that I agree to the processing of my data after the completion of the recruitment process for contact purposes in the future to start cooperation. I declare that I have been informed about the possibility of withdrawing this consent at any time, as well as of the fact that the provision of services or the execution of the contract is not dependent on this consent.

CONTACT ABOUT AUDITIONS:
T: 0048 95 73 92 748
E: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl

For English scroll down

Etap I
J. S. Bach – dwie kontrastujące części z wybranej Sonaty, Suity lub Partity
pierwsza część z kadencją Koncertu D-dur F. A. Hoffmeistra lub Koncertu D-dur op. 1 C. Ph. Stamitza

Etap II
fragmenty orkiestrowe:
W. A. Mozart – Symfonia nr 35 D-dur KV 385, cz. IV (takty 134-181)
W. A. Mozart – Uwertura do opery „Wesele Figara” (takty 1-58)
L. v. Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67, cz. II (takty 1-113)
L. v. Beethoven – IX Symfonia d-moll op. 125, cz. II (takty 1-56)
A. Bruckner – IV Symfonia Es-dur, cz. II (takty 51-83)
R. Strauss – Don Juan op.20 (od początku do litery C włącznie)
P. Czajkowski – VI Symfonia h-moll op. 74, cz. I (takty 19-62)
G. Mahler – X Symfonia (takty 1-15)

ALTÓWKA – materiały orkiestrowe do pobrania


PROGRAM OF AUDITIONS:
1st Stage
J. S. Bach – dwie kontrastujące części z wybranej Sonaty, Suity lub Partity
pierwsza część z kadencją Koncertu D-dur F. A. Hoffmeistra lub Koncertu D-dur op. 1 C. Ph. Stamitza

2nd Stage
fragmenty orkiestrowe:
W. A. Mozart – Symfonia nr 35 D-dur KV 385, cz. IV (takty 134-181)
W. A. Mozart – Uwertura do opery „Wesele Figara” (takty 1-58)
L. v. Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67, cz. II (takty 1-113)
L. v. Beethoven – IX Symfonia d-moll op. 125, cz. II (takty 1-56)
A. Bruckner – IV Symfonia Es-dur, cz. II (takty 51-83)
R. Strauss – Don Juan op.20 (od początku do litery C włącznie)
P. Czajkowski – VI Symfonia h-moll op. 74, cz. I (takty 19-62)
G. Mahler – X Symfonia (takty 1-15)

Notes to download [click on]

KLAUZULA:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Filharmonię Gorzowską zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz do celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych po zakończeniu rekrutacji do celów kontaktowych w przyszłości w celu podjęcia współpracy. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy.


CONTENT OF THE CLAUSE:
I agree to the processing of my personal data in the scope of my forename, surname, address of residence, telephone number and e-mail address by the Gorzów Philharmonic in accordance with Article 6 clause 1 letter a of the General Data Protection Regulation (GDPR) and for recruitment purposes. Simultaneously I declare that I agree to the processing of my data after the completion of the recruitment process for contact purposes in the future to start cooperation. I declare that I have been informed about the possibility of withdrawing this consent at any time, as well as of the fact that the provision of services or the execution of the contract is not dependent on this consent.

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: 0048 95 7392 700
e-mail: sekretariat@filharmoniagorzowska.pl
www.filharmoniagorzowska.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.