Przesłuchania na Altówkę do Opery Lubelskiej

Przesłuchania na Altówkę do Opery Lubelskiej

0.00 

- +

Opera Lubelska ogłasza przesłuchania do zespołu orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego: Altówka

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (życiorys artystyczny z danymi kontaktowymi) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@operalubelska.pl do dnia 12 sierpnia 2024 r.

Przesłuchania odbędą się 4 września 2024 r. w siedzibie Opery, z wcześniejszym potwierdzeniem udziału. Godziny przesłuchań będą podane po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń. WAŻNE – nie zapewniamy akompaniatorów.

Kandydatów przesłucha Komisja pod kierownictwem maestro Vincenta Kozlovsky’ego oraz Dyrektor Kamili Lendzion.

Czekamy na Was!

https://operalubelska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=64&p1=szczegoly&p2=13317


Data ogłoszenia: 2024-07-03
Termin składania dokumentów: 2024-08-12

Wymagane wykształcenie

 • wykształcenie wyższe kierunkowe

Wymagania związane ze stanowiskiem

 • dyspozycyjność;
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista
 • mile widziane doświadczenie zawodowe

Zakres obowiązków

Wykonywanie publiczne utworów muzycznych solo lub jako członek zespołu muzyków, odczytywanie zapisu nutowego podczas gry na instrumencie, stałe utrzymywanie sprawności technicznej gry na instrumencie, branie udziału w próbach do występów artystycznych solowych i zespołowych pod kierunkiem dyrygenta lub reżysera, branie udziału w przedsięwzięciach muzycznych i artystycznych.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV, z aktualnymi danymi kontaktowymi: adres e-mail i telefon) lub dossier artystycznego z wymaganymi klauzulami: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Operę Lubelską zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz do celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych po zakończeniu rekrutacji do celów kontaktowych w przyszłości w celu podjęcia współpracy. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy. z własnoręcznym podpisem,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności,

Miejsce składania dokumentów

1. Wymagane dokumenty należy przesyłać w terminie od 03.07.2024 r. do 12.08.2024 r. pocztą na adres:
Opera Lubelska 20-029 Lublin ul. Skłodowskiej 5 lub składać osobiście w sekretariacie Opery Lubelskiej w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko: muzyk orkiestrowy altówka

bądź na adres e-mail: sekretariat@operalubelska.pl w tytule wiadomości należy wpisać: Nabór na stanowisko: muzyk orkiestrowy altówka.

2. Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

3. Dokumenty kandydatów złożone w formie papierowej będą możliwe do odebrania w Dziale Kadr w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną protokolarnie zniszczone.

4. Kolejnym etapem rekrutacji będą przesłuchania poszczególnych kandydatów,

o terminie przesłuchań powiadomimy każdego kandydata telefonicznie w ciągu 7 dni od zakończenia naboru.

Koncert solowy: C. Stamitz – Koncert na altówkę D-dur op. 1 cz. I z kadencją lub F. A. Hoffmeister – Koncert D-dur cz. I z kadencją

Orkiestrówki:

1. R. Strauss – Don Juan (pierwsza strona)

2. M. Ravel – Ma mère l’Oye (solo z cz. 6)

3. F. Mendelssohn – Sen nocy letniej (scherzo)

4. D. Szostakowicz – V symfonia (cz. 1)

5. W. A. Mozart – 35. Symfonia (cz. 1)

Klauzula informacyjna RODO:
Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu artystycznym organizowanym przez Teatr Muzyczny w Lublinie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Muzyczny w Lublinie z siedzibą ul. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-029 w Lublinie, telefon kontaktowy 81 532 76 13, adres poczty elektronicznej sekretariat@teatrmuzyczny.eu; przedstawicielem administratora jest Dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie dalej zwany jako „Administrator”. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych pod adresem iod@teatrmuzvczny.eu
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i obsługa wydarzenia artystycznego organizowanego przez Teatr oraz. zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji i realizacji wydarzenia przez Teatr, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, w tym w związku ze zwalczaniem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niestanowiących tzw. danych wrażliwych (tj. nie dotyczących zdrowia) stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) – co do podjęcia działań wynikających z praw lub obowiązków Teatru jako organizatora wydarzenia i celem zapewnienia uczestnikowi udziału w wydarzeniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia – podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich
  standardów jakości i bezpieczeństwa opieki;
 4. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością dopuszczenia Pani/Pana do uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym organizowanym przez Teatr.
 5. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania, służby porządkowe lub instytucje państwowe – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także GIS i służby sanitarno epidemiologiczne, bądź podmioty, którym Teatr Muzyczny w Lublinie powierzy ich przetwarzanie – w szczególności instytucja, w której budynku odbywa się wydarzenie artystyczne, czy np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom prawnym itp.
 6. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych do czasu wymaganego przepisami prawa (w okresie trwania epidemii, przez okres 2 tygodni od daty wydarzenia), a także ze względu na prawnie przewidziane obowiązki np. archiwizacyjne.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – z wyjątkiem tych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit i) RODO lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W oparciu o dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana Teatr nie będzie stosować systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Opera Lubelska
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-029 Lublin
tel.: 81 532 76 13, 0048 607912789
e-mail: sekretariat@teatrmuzyczny.eu
www.operalubelska.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.