Przesłuchania do Zespołu Wokalnego (Tenor) Polskiej Opery Królewskiej

Przesłuchania do Zespołu Wokalnego (Tenor) Polskiej Opery Królewskiej

0.00 

- +

PRZESŁUCHANIA DO ZESPOŁU WOKALNEGO POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ
NA STANOWISKO ŚPIEWAK ARTYSTA ZESPOŁU WOKALNEGO – TENOR

REGULAMIN PRZESŁUCHAŃ

Zasady ogólne

1. Organizatorem przesłuchań jest Polska Opera Królewska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 49, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 105/2017, NIP: 7010708721, REGON: 367917056, zwana dalej „Operą”.
2. Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania oraz zostaną zarekomendowane przez Komisję, Polska Opera Królewska oferuje:

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

3. Zgłoszenia do przesłuchań powinny zawierać:

 • CV (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia śpiewu w zespołach i chórach),
 • list motywacyjny
 • podpisane oświadczenie RODO (ust.7).

Kompletne zgłoszenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2023r. na adres: przesluchania.zespolwokalny-tenor@operakrolewska.pl, w tytule wiadomości wpisując:
„Przesłuchania – zespół wokalny – tenor ”. Opera zastrzega sobie prawo nierozpatrywania zgłoszeń
niekompletnych.
4. Wymagania:

 • bardzo dobra technika wokalna,
 • bardzo dobre czytanie nut głosem,
 • umiejętność i chęć pracy w zespole,
 • systematyczność i dyscyplina,
 • mile widziane studia wokalne, aczkolwiek nie jest to warunek konieczny.

5. Osoby zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają mailowo indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań.
6. Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefoniczną najpóźniej 3 dni przed terminem planowanego przesłuchania.
7. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do aplikacji podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam w pełni dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w zgłoszeniu dla potrzeb niniejszego procesu rekrutacyjnego w Polskiej Operze Królewskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla celów organizacji przesłuchań, wyboru zgłoszeń i selekcji kandydatów oraz zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania (poprawiania), żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Opery, bądź adres e-mailowy wyznaczonego IOD: iod@operakrolewska.pl; zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne; przy czym brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością udziału w rekrutacji”.

Przesłuchania

1. Przesłuchania odbędą się w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49 w dniu 16 czerwca 2023 r. (piątek) w godz. 10.00 – 14.00.
2. Dyrekcja Polskiej Opery Królewskiej zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów spośród osób, których aplikacje wpłynęły w określonym wyżej terminie.
3. Polska Opera Królewska zapewnia pianistę-akompaniatora.
4. Wymagania:

5. Do zgłoszenia należy dołączyć zeskanowane nuty wybranej arii barokowej lub klasycznej.
6. Materiały nutowe do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.operakrolewska.pl w zakładce „Przesłuchania”.
7. Przesłuchania odbywają się przed Komisją, której członków powołuje Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej.
8. Kolejność przesłuchań będzie podana zakwalifikowanym kandydatom drogą mailową 3 dni przed datą przesłuchań. Zmiana kolejności na wniosek kandydata musi być zaakceptowana przez Komisję.
9. Przewodniczący Komisji może przerwać artystyczne wykonanie kandydata w trakcie przesłuchania w każdym czasie – w momencie, w którym Komisja uzyska niezbędną wiedzę na temat kwalifikacji kandydata.
10. Decyzję o zatrudnieniu po zakończeniu przesłuchań podejmuje Dyrekcja Polskiej Opery Królewskiej na podstawie rekomendacji Komisji.
11. Decyzje Dyrekcji Polskiej Opery Królewskiej co do przebiegu przesłuchania i wyboru zwycięzcy są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wyniki przesłuchań

1. O wyniku przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną nie później niż w terminie 10 dni od daty przesłuchania.
2. Osobą kontaktową dla kandydatów jest Pani Izabela Kaszyca, e-mail:
izabela.kaszyca@operakrolewska.pl, tel. +48 501 699 510,
oraz Pani Aleksandra Bojarska-Guzy, email: aleksandra.bojarska-guzy@operakrolewska.pl, tel. +48 504 412 318.
3. Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania kandydatów.

4. Wymagania:

5. Do zgłoszenia należy dołączyć zeskanowane nuty wybranej arii barokowej lub klasycznej.
6. Materiały nutowe do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.operakrolewska.pl w zakładce „Przesłuchania”.

Klauzula informacyjna RODO:

 • Polska Opera Królewska informuje, że wraz z przesłaniem zgłoszenia, Polska Opera Królewska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 49, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od nr RIK 105/2017, staje się administratorem danych osobowych kandydata podanych przez niego w zgłoszeniu (aplikacji),
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych można się kontaktować e-mailowo:
  iod@operakrolewska.pl, bądź listownie na ww. adres siedziby Opery,
 • Opera będzie przetwarzać dane osobowe kandydata zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, na podstawie wyraźnej, jednoznacznej, dobrowolnej, świadomej zgody kandydata, tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie przekraczającym dane wymagane (art. 22¹ § 1 i 2 kodeksu pracy), tj. imiona i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, które to dane będą przetwarzane z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), wynikającego z art. 22¹ § 1 i 2 kodeksu pracy, w zakresie danych osobowych, które pracodawca żąda od kandydata do pracy,
 • Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przesłuchań, w tym preselekcji oraz rozmów kwalifikacyjnych (procesu rekrutacyjnego), w tym oceny kwalifikacji i doświadczenia kandydata oraz selekcji kandydata do pracy,
 • Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane i przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji (lub cofnięcia zgody). W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
 • Odbiorcami danych będą pracownicy Opery, w szczególności Dział Organizacji Pracy Artystycznej, członkowie komisji, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Opery (np. dostawcy usług IT, doradcy prawni, rachunkowi oraz podmioty świadczące inne usługi), a także organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • Opera nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych,
 • Kandydatowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Opery, bądź adres e-mailowy wyznaczonego IOD: iod@operakrolewska.pl; kandydatowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Opera informuje, że nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
  • Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie spowoduje niemożliwość uwzględnienia zgłoszenia kandydata w rekrutacji.

Polska Opera Królewska
ul. Nowogrodzka 49
00-695 Warszawa
tel.: 0048 22 511 59 00
e-mail: sekretariat@operakrolewska.pl
www.operakrolewska.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.