Konkurs na rezydencję zespołu kameralnego – Festiwal Szczecin Classic

Konkurs na rezydencję zespołu kameralnego – Festiwal Szczecin Classic

1.00 

- +

for English scroll down

REGULAMIN V MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZCZECIN CLASSIC W SZCZECINIE

KATEGORIA: ZESPÓŁ KAMERALNY – KONKURS NA REZYDENCJĘ
w ramach festiwalu Szczecin Classic, który odbędzie się w dniach 26.04 – 3.05.2023 roku w Szczecinie
ogłaszamy konkurs na rezydencję zespołu kameralnego.

1. Organizatorem konkursu jest Baltic Neopolis Orchestra, zwana dalej Organizatorem.

2. Do Konkursu mogą przystąpić wykonawcy na poziomie profesjonalnym. Średnia wieku zespołu kameralnego nie może przekroczyć 35. roku życia.

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przysłanie w terminie do dnia 28.02.2023 r. kompletnego zgłoszenia. Po upływie terminu zgłoszeń w przeciągu 14 dni zostaną ogłoszone wyniki.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania selekcji i wyłonienia wybranego zespołu na podstawie nadesłanych materiałów video.

5. Obowiązkowym utworem, który zespół będzie wykonywał na koncercie własnym będzie dowolne dzieło polskiego kompozytora.

6. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:
a) krótką notę biograficzną zespołu (ok. 1000 znaków)
b) nagranie video – czas trwania do 20 min.
Nagranie musi zawierać dwie kontrastujące części dzieła kameralnego pochodzące z literatury muzyki klasycznej. Program można wykonać z nut.
c) kopię dokumentów urzędowych wskazujących na daty urodzeń wszystkich członków zespołu (dowód osobisty, paszport)
d) propozycje repertuaru, który zostanie wykonany przez zespół na koncercie własnym (długość repertuaru ok. 50 min)

7. Za zespół kameralny uznaje się:
a) Trio smyczkowe
b) Kwartet smyczkowy
c) Kwintet smyczkowy
d) Sekstet smyczkowy
e) Oktet smyczkowy
f) Trio fortepianowe
g) Kwartet fortepianowy
h) Kwintet fortepianowy

8. Zgłoszenie do Konkursu (patrz punkt 6.) powinno być dostarczone do Organizatora drogą mailową lub pocztową.

9. Zgłoszenie do Konkursu należy nadesłać do Organizatora do dnia 28.02.2023 r. (w przypadku przesyłki tradycyjną drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Adres mailowy: aplikuj@szczecinclassic.pl
Adres do wysyłki: al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin

Organizator w ramach rezydencji zapewnia:

 • Nieodpłatny udział w lekcjach mistrzowskich z wybitnymi mistrzami, takimi jak: Daniel Stabrawa, Agata Szymczewska, Emanuel Salvador, Tomasz Tomaszewski, Konstantin Heidrich, Andriy Viytovych, Michał Francuz,
 • Nieodpłatny udział we wszystkich koncertach oraz wydarzeniach towarzyszących w ramach Szczecin Classic,
 • koncert własny w ramach Szczecin Classic z transmisją w Polskim Radiu,
 • przestrzeń do działań twórczych oraz do spotkań z publicznością,
 • honorarium/nagrodę dla zespołu kameralnego w wysokości 5 000 zł brutto,
 • zapewnienie noclegów oraz przestrzeni na próby,
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne rezydentów

Rules of admission
IV International Festival SZCZECIN CLASSIC in Szczecin
CALL FOR ENSEMBLE IN RESIDENCE
We open a call for ensemble in residence at the Szczecin Classic Festival which will take place in Szczecin on 26.04-3.05 2023

1. The organisation of the competition is Baltic Neopolis Orchestra, hereafter addressed as ”ORGANISATION”

2. Apply may professional ENSEMBLES, whose members haven’t exceed the age of 35.

3. To participate in the Competition it is obligatory to send a complete application form until 28.02.2023. The results and the winning ENSEMBLE will be announced in the following 14 days.

4. ORGANISATION reserves the right to make a selection and choose the winning ENSEMBLE on the basis of received video recordings.

5. The application submitted must include:
a) short biography of the ENSEMBLE (1000 signs)
b) video recording (20 min):
The recording must include TWO contrasting movements of a classical repertoire. Playing from memory is not obligatory.
c) a copy of any document indicating the date of birth (ID/passport)
d) a suggestion of a program to be performed at the concert of the ENSEMBLE (approx. 50 min)

6. Addressed as ENSEMBLE is:
– string trio
– string quartet
– string quintet
– string sextet
– string octet
– piano trio
– piano quartet
– piano quintet

7. The application (see point 6.) should be submitted by mail or by post.

8. The deadline for the application is 28.02.2023 (in case of applications sent by the regular post the date of postmark is definite). The applications must be sent to the following address:

aplikuj@szczecinclassic.pl
Baltic Neopolis Orchestra
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

ORGANISER is obliged to provide:

 • Free active participation in the master classes with distinguished musicians, such as Daniel Stabrawa, Agata Szymczewska, Emanuel Salvador, Tomasz Tomaszewski, Konstantin Heidrich, Adam Klocek, Andriy Viytovych, Michał Francuz,
 • Free participation in all concerts and events in the framework of the Festival Szczecin Classic,
 • The concert of the ENSEMBLE at the Festival Szczecin Classic,
 • Space for creative process and for interactions with the audience,
 • Private concert as part of Szczecin Classic with the broadcast of Programme 2 of Polish Radio,
 • The fee (in a form of an award) for the ENSEMBLE of 5000 PLN,
 • Accomodation and rehearsal space,
 • Substantive and organisational support.

Adres mailowy: aplikuj@szczecinclassic.pl
Adres do wysyłki: al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin
Więcej informacji o Festiwalu Szczecin Classic dostępne na stronie:
www.szczecinclassic.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.