IV Międzynarodowy Konkurs „MUZYCZNE ORŁY”
For English scroll  down
Fundacja „Muzyka do Potęgi” oraz Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zapraszają do udziału w prestiżowym i unikatowym wydarzeniu jakim jest IV Międzynarodowy Konkurs „MUZYCZNE ORŁY” w dziedzinie sztuki muzyczne w obszarze powszechnie rozumianym jako muzyka poważna, za wybitne osiągnięcia artystyczne, naukowe i edukacyjne w roku 2023.Laureatom zostaną przyznane honorowe nagrody statuetki ,,MUZYCZNE ORŁY” oraz złote, srebrne i brązowe wyróżnienia.
Laureat nagrody statuetki „MUZYCZNY ORZEŁ” w danej kategorii otrzyma dodatkowo nagrodę finansową w wysokości 1500 zł brutto.
Szczegółowe informacje dla kandydatów dostępne są na stronach muzyczneorly.pl oraz filharmonia.lodz.pl
Termin składania kompletu dokumentówdo 25 lipca 2024 roku
Ogłoszenie listy Laureatów Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.muzyczneorly.pl oraz na stronie www.filharmonia.lodz.pl do dnia 4 września 2024 roku.
Wręczenie Laureatom Konkursu statuetek „MUZYCZNE ORŁY” oraz wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej Gali 21 września 2024 roku w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi.
Pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowego Konkursu „MUZYCZNE ORŁY” jest Fundacja „Muzyka do Potęgi”, która w ramach realizacji swojej działalności statutowej dostrzegła potrzebę stworzenia wyjątkowego, prestiżowego przedsięwzięcia służącego uhonorowaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie sztuk muzycznych, powszechnie ujmowanej jako muzyka poważna. Skład kapituły konkursu stanowią wybitni artyści ze świata muzyki poważnej o bogatym dorobku, w tym pedagodzy wyższych uczelni muzycznych oraz uznani w środowisku instrumentaliści i twórcy. W wyniku prac kapituły honorowa statuetka „MUZYCZNY ORZEŁ” oraz wyróżnienia-dyplomy (złote, srebrne, brązowe) trafią do osób lub instytucji ze świata muzyki poważnej, które zaprezentują w postępowaniu konkursowym wybitne osiągnięcia artystyczne, naukowe i edukacyjne. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zgłaszanie swoich dokonań w ramach aż dziewięciu kategorii konkursowych, polskich i zagranicznych!
Uroczysta gala wręczenia nagród konkursowych, która stanowi wielkie święto muzyki poważnej, odbywa się w trzecim kwartale roku konkursowego w gmachu Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina – instytucji, która jest również współorganizatorem konkursu.
Niech zatem wybrzmi muzyka, która jest potężna na tyle, na ile pomnaża piękno w ludziach!

The “Muzyka do Potęgi” Foundation and The Arthur Rubinstein Philharmonic of Łódź wish to invite you to take part in our unique and prestigious event The 4th International “MUZYCZNE ORŁY” Competition in the discipline of musical arts, the field commonly understood as classical music, awarding outstanding artistic, academic and educational achievements of the year 2023.
The prize-winners will be awarded honorary statuettes of “MUZYCZNE ORŁY”, as well as gold, silver and bronze honorable mentions.
The Laureate awarded the statuette of “MUZYCZNY ORZEŁ” in a given category will also obtain an additional financial prize of PLN 1,500 gross.
Detailed information for entrants can be found on the muzyczneorly.pl and filharmonia.lodz.pl websites.
The deadline for submission of a complete set of documents is July 25th, 2024.
The prize-winners of the Competition will have been announced on the www.muzyczneorly.pl and www.filharmonia.lodz.pl websites by September 4th, 2024.
The gala awards ceremony of presenting the Competition Laureates with the statuettes of “MUZYCZNE ORLY” and honorable mentions will be held in the Arthur Rubinstein Philharmonic of Łódź on September 21st, 2024.
The initiator and organizer of the MUZYCZNE ORŁY International Competition is the “Muzyka do Potęgi” Foundation. As part of its statutory activity, the Foundation recognized the need for launching a unique, prestigious undertaking aimed to honour outstanding achievements in the discipline of musical arts, commonly understood as classical music. The Competition Award Committee will feature prominent artists from the world of classical music, with rich artistic legacy, including pedagogues of higher education music institutions as well as renowned instrumentalists and authors. The Award Committee shall grant the honorary statuette of MUZYCZNY ORZEŁ, as well as honourable mentions–diplomas (gold, silver and bronze) to the people or institutions from the world of classical music who will present, over the course of the competition proceedings, outstanding achievements – artistic, scientific and educational, accomplished in the preceeding year. Please read carefully the competition rules and enter your achievements for as many as nine categories, both Polish and foreign ones!
The grand ceremony of presenting the competition awards, which is a great celebration of classical music as well, takes place in the building of the Artur Rubinstein Philharmonic in Łódź (Poland) in the third quarter of the year.
Let the music resound, since it is as powerful as it can multiply beauty in people!

REGULAMIN
IV EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU „MUZYCZNE ORŁY”
W OBSZARZE POWSZECHNIE ROZUMIANYM JAKO MUZYKA POWAŻNA
zwany dalej „Regulaminem”

1. Organizatorem IV edycji Międzynarodowego Konkursu „MUZYCZNE ORŁY”, zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja „Muzyka do Potęgi” z siedzibą w Wiśniowej Górze (95-020), ul. Tyrolska 3A, KRS 0000781568, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7282837355, zwana dalej „Organizatorem”.
Współorganizatorem IV edycji Międzynarodowego Konkursu „MUZYCZNE ORŁY” jest Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi z siedzibą: 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 20/22.

2. Honorowa nagroda statuetki „MUZYCZNE ORŁY” oraz wyróżnienia za wybitne osiągnięcia artystyczne, naukowe i edukacyjne, jest przyznawana w drodze Konkursu w dziedzinie: „sztuki muzyczne w obszarze powszechnie rozumianym jako muzyka poważna”.

3. Celem Konkursu „MUZYCZNE ORŁY” jest:

 • uhonorowanie wybitnych postaci i instytucji ze świata muzyki poważnej, reprezentujących poszczególne kategorie sztuk muzycznych w rezultacie konfrontacji osiągnięć artystycznych, naukowych i edukacyjnych,
 • promocja muzycznej działalności artystycznej, naukowej i edukacyjnej w obszarze kultury wysokiej,
 • promowanie muzyki poważnej w Polsce i za granicą,
 • promocja wybitnych przedsięwzięć kultury muzycznej oraz ich pomysłodawców i realizatorów, a także projektów, skoncentrowanych na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych i innowacyjnych środków ekspresji artystycznej,
 • wspieranie aktywności edukacyjnej i popularyzatorskiej w dziedzinie muzyki poważnej.

4. Podmiotami mającymi prawo do ubiegania się o przyznanie nagrody w Konkursie „MUZYCZNE ORŁY” są osoby oraz instytucje działające w obszarze muzyki poważnej takie jak: artyści, wydawcy, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), akademie muzyczne oraz inne niewymienione podmioty, zajmujące się profesjonalnie twórczością lub działalnością artystyczną – zwane dalej „Kandydatem”.
4.1. Zgłoszenia Kandydata do Konkursu może dokonać na warunkach niniejszego Regulaminu również inna osoba (zwana dalej „Zgłaszającym”) , pod warunkiem posiadania udzielonego przez Kandydata pełnomocnictwa, Zgłaszającemu do reprezentowania go w procedurze zgłoszeniowej, w tym w szczególności do złożenia w imieniu Kandydata oświadczeń i zgód, wymaganych ta procedurą. Rekomendowany wzór takiego pełnomocnictwa jest do pobrania na stronie: www.muzyczneorly.pl. Pełnomocnictwo należy załączyć do kompletu dokumentacji zgłoszeniowej w systemie zgłoszeń online.
W trosce o prawidłowy przebieg procesu rejestracji i użytkowania systemu zgłoszeń online, prosimy korzystać z poziomu internetowych przeglądarek na komputerach stacjonarnych / laptopach (Chrome, Microsoft Edge/Internet Explorer, Opera, Safari).
4.2. Zgłosić do Konkursu można osiągnięcie polskie lub zagraniczne, przy czym:
4.2.1. W Polskich Kategoriach Konkursu „MUZYCZNE ORŁY” Kandydatem musi być osoba lub podmiot, posiadająca/-y obywatelstwo polskie lub podmiot zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku osiągnięć o charakterze zespołowym, takich jak np.: wspólne nagranie płytowe, koncert kameralny, zbiorowa publikacja itp., Organizator dopuszcza udział osób i podmiotów z zagranicy, przy czym udział polskiej reprezentacji w danym osiągnięciu musi być znaczący. Organizator dopuszcza sytuację, w której upowszechnienie osiągnięcia Kandydata w Polskich Kategoriach Konkursu miało miejsce jedynie w Polsce lub w Polsce i za granicą lub jedynie za granicą.
4.2.2. W Zagranicznych Kategoriach Konkursu „MUZYCZNE ORŁY” Kandydatem musi być osoba lub podmiot nieposiadająca/-y obywatelstwa polskiego lub podmiot niezarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku osiągnięć o charakterze zespołowym, takich jak np.: wspólne nagranie płytowe, koncert kameralny, zbiorowa publikacja itp. Organizator dopuszcza udział osób i podmiotów z zagranicy oraz Polaków i polskich podmiotów, przy czym, udział zagranicznej reprezentacji w danym osiągnięciu musi być znaczący.
4.2.3. Organizator dopuszcza sytuację, w której upowszechnienie osiągnięcia Kandydata w Zagranicznych Kategoriach Konkursu miało miejsce jedynie za granicą lub w Polsce i za granicą lub jedynie w Polsce.

5. Do Konkursu mogą być zgłaszane osiągnięcia w dziedzinie „sztuki muzyczne w obszarze powszechnie rozumianym jako muzyka poważna”, zrealizowane w roku 2023, w następujących kategoriach:

Polskie Kategorie Konkursu „MUZYCZNE ORŁY”*

 • I Kategoria – Płyta fonograficzna
 • II Kategoria – Kompozycja
 • III Kategoria – Prawykonanie
 • IV Kategoria – Solista
 • V Kategoria – Zespół Kameralny
 • VI Kategoria – Dyrygent
 • VII Kategoria – Publikacja naukowa lub popularnonaukowa
 • VIII Kategoria – Publikacja nutowa
 • IX Kategoria – Wydarzenie muzyczne

Zagraniczne Kategorie Konkursu „MUZYCZNE ORŁY”*

 • I Kategoria – Płyta fonograficzna
 • II Kategoria – Kompozycja
 • III Kategoria – Prawykonanie
 • IV Kategoria – Solista
 • V Kategoria – Zespół Kameralny
 • VI Kategoria – Dyrygent (w edycji 2024 kategoria zawieszona)
 • VII Kategoria – Publikacja naukowa lub popularnonaukowa (w edycji 2024 kategoria zawieszona)
 • VIII Kategoria – Publikacja nutowa (w edycji 2024 kategoria zawieszona)
 • IX Kategoria – Wydarzenie muzyczne

Definicje Kategorii:

 • I Kategoria – nagranie i upowszechnienie materiału na płycie fonograficznej (albumie) w roku 2023. Za płytę fonograficzną (album) uznaje się wyłącznie wydawnictwo fonograficzne, które zawiera co najmniej 4 nagrania różnych utworów muzycznych lub minimum 30 minut nagrania. Ocenie merytorycznej podlega również booklet;
 • II Kategoria – utwór muzyczny (kompozycja) istniejący w postaci odpowiedniego zapisu nutowego skomponowany w 2023 roku;
 • III Kategoria – upowszechnione wykonanie lub nagranie prawykonania utworu muzycznego w dowolnej obsadzie wykonawczej zrealizowane w 2023 roku;
 • IV Kategoria – upowszechnione wykonanie lub nagranie utworu muzycznego w charakterze solisty lub solisty z udziałem orkiestry zrealizowane w 2023 roku;
 • V Kategoria – upowszechnione wykonanie lub nagranie utworu muzycznego lub recitalu zespołu kameralnego zrealizowane w 2023 roku;
 • VI Kategoria – upowszechnione wykonanie lub nagranie utworu muzycznego lub koncertu symfonicznego w charakterze dyrygenta zrealizowane w 2023 roku (w edycji 2024 – kategoria zagraniczna zawieszona);
 • VII Kategoria – autorska publikacja muzyczna o charakterze naukowym, edukacyjnym, popularyzatorskim, a także publikacja monograficzna lub praca zbiorowa w obszarze powszechnie rozumianym jako muzyka poważna – wydanie w 2023 roku (w edycji 2024 – kategoria zagraniczna zawieszona);
 • VIII Kategoria – publikacja nutowa wydana przez wydawnictwo w 2023 roku (w edycji 2024 – kategoria zagraniczna zawieszona);
 • IX Kategoria – organizacja i realizacja wydarzenia muzycznego (np. konkursu, sesji naukowo-artystyczno-edukacyjnej, sympozjum, kongresu, konferencji, festiwalu, cyklu koncertów itp.) w 2023 roku.

6. Kandydaci Konkursu będą oceniani przez kapitułę powołaną przez Organizatora i współorganizatora zwaną dalej „Kapitułą”. W skład Kapituły Konkursu wchodzić będą wybitni specjaliści – twórcy, artyści i naukowcy ze świata muzyki poważnej.

7. W każdej z kategorii Konkursu zostaną przyznane statuetki „MUZYCZNE ORŁY” i wyróżnienia – dyplomy (złote, srebrne, brązowe). Nagrody mają charakter honorowy oraz finansowy.

8. Laureat nagrody statuetki „MUZYCZNY ORZEŁ” w danej kategorii otrzyma dodatkowo nagrodę finansową w wysokości 1 500,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych brutto).
8.1. Od nagrody finansowej zostanie potrącony podatek, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce w dniu wypłaty nagrody. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Laureata, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu, pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi właściwych danych.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo, aby w uzasadnionych przypadkach Kapituła podjęła decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby nagród i przyznanych wyróżnień oraz możliwości przyznania innych nagród specjalnych (w tym finansowych) oraz prawo do nieprzyznawania żadnej nagrody w danej kategorii. Werdykty Kapituły są ostateczne i nieodwołalne, a Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji Regulaminu.
8.3. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ufundowało nagrodę specjalną – „Nagroda ZAiKS-u dla kompozytora/kompozytorki młodego pokolenia” w wysokości 15 000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto).

9. Kandydaci lub Zgłaszający działający na ich rzecz i w ich imieniu na podstawie odpowiednich pełnomocnictw, dokonują zgłoszenia, w tym stosownych oświadczeń (RODO) poprzez system online dostępny na stronie www.muzyczneorly.pl , składając w ten sposób komplet dokumentów oraz dokonują opłaty, przewidzianej Regulaminem.
9.1. W formularzu zgłoszeniowym (system) opisuje się i przedstawia w sposób wyczerpujący zgłoszone osiągnięcie, zgodnie z zamieszczonym opisem.
W trosce o prawidłowy przebieg procesu rejestracji i użytkowania systemu zgłoszeń online, prosimy korzystać z poziomu internetowych przeglądarek na komputerach stacjonarnych / laptopach (Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge, Chrome).
9.2. 9.2. Aby złożyć aplikację (zgłoszenie osiągnięcia) do konkursu Muzyczne Orły, każdy Kandydat lub zgłaszający Kandydata dokonuje kolejno następujących czynności:
9.2.1. Wchodzi na stronę konkursu www.muzyczneorly.pl w zakładkę „Zgłoszenia”.
9.2.2. Tworzy konto, wpisując wybraną nazwę użytkownika (pseudonim) oraz hasło (minimum 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry) oraz wypełniając pozostałe pola prawdziwymi danymi (szczególnie istotne jest prawidłowe wpisanie numeru telefonu), całość zatwierdzając przyciskiem „Zarejestruj”. ***
9.2.3. Po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, użytkownik otrzymuje na podany przez siebie telefon wiadomość SMS z kodem aktywacyjnym, który należy wpisać w pole widoczne na ekranie.
9.2.4. W przypadku prawidłowo wpisanego kodu aktywacyjnego, administrator systemu zostanie powiadomiony o utworzeniu konta. Użytkownik nie może logować się na utworzone konto, dopóki administrator systemu nie zatwierdzi ważności nowego konta. W przypadku nieprawidłowo wpisanego kodu aktywacyjnego, system zawiesza możliwość rejestracji na około dwie minuty. Po upływie tego czasu prosimy spróbować ponownie utworzyć konto.
9.2.5. Po otrzymaniu wiadomości SMS, że konto zostało aktywowane, użytkownik może już zalogować się do swojego panelu.
9.2.6. W zakładce „Zgłoszenia konkursowe”, użytkownik dokonuje edycji dodanych przez siebie zgłoszeń. Nie są one zakwalifikowane do oceny i można je sukcesywnie edytować i uzupełniać. Kiedy użytkownik zadecyduje, że zgłoszenie jest kompletne i prawidłowo wypełnione, wysyła je organizatorowi do weryfikacji. W tym celu należy potwierdzić zapoznanie się z treścią regulaminu przyciskiem na dole formularza. Pojawi się przycisk „zgłoś organizatorowi do weryfikacji”, który należy kliknąć.
9.2.7. Zgłoszenie wysłane do weryfikacji można jeszcze poprawiać dopóki nie zostanie przyjęte przez organizatora do konkursu. Każda edycja w tym wypadku wycofuje jednak zgłoszenie z trybu weryfikacji – po dokonaniu poprawek należy ponownie zgłosić formularz organizatorowi (wg punktu powyżej).
9.2.8. Po pomyślnej weryfikacji zgłoszonego osiągnięcia przez organizatora, użytkownik otrzymuje wiadomość SMS powiadamiającą o przyjęciu zgłoszenia do konkursu.
Od tej chwili użytkownik traci możliwość edycji tego zgłoszenia. Jeśli użytkownik ma na swoim koncie minimum jedno przyjęte do konkursu zgłoszenie, w swoim panelu, w zakładce „Intro” będzie widzieć informacje dotyczące dalszej części konkursu.
*** Uwaga! Podane podczas rejestracji dane osobowe dotyczą fizycznej osoby rejestrującej się w systemie. Może to być osoba zgłaszająca swoje własne osiągnięcie, może także być osobą zgłaszającą osiągnięcia innych. Z poziomu systemu zgłaszać można osiągnięcia innych osób lub zespołów pod warunkiem uzyskania ich pisemnej autoryzacji. W przypadku dokonywania zgłoszeń do konkursu przez instytucję, dane podane przy rejestracji konta dotyczą fizycznej osoby reprezentującej tę instytucję.
9.3. Portfolio zgłaszanego osiągnięcia Kandydata;

 • Portfolio zgłaszanego osiągnięcia Kandydata powinno być wyselekcjonowanym materiałem dokumentującym osiągnięcie stanowiące podstawę do oceny przez Kapitułę Konkursu (np. materiał audio-video, katalogi indywidualne, fotografie, utwory muzyczne, publikacje książkowe i/lub płytowe, opublikowane utwory, dzieła i aktywności wprowadzone do obiegu publicznego itp.). Wymagane jest złożenie portfolio jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu online dostępnego na stronie www.muzyczneorly.pl, które stanowi całościowe potwierdzenie zgłaszanego do Konkursu osiągnięcia.
 • W postaci cyfrowej dopuszczalne są jedynie następujące formaty plików (pliki wysłane drogą e-mail mogą mieć rozmiar nie większy niż 20 MB, natomiast maksymalny rozmiar plików udostępnionych, za pomocą linków zewnętrznych, może być nie większy niż 500 MB):
  – pliki tekstowe: rtf, doc, pdf, txt, ods, odp, ppt, docx, pptx;
  – audio: mp3 minimum 192 kb/s, wav, mpg, mpeg, avi, mp4;
  – video: linki z platform zewnętrznych np.: YouTube, Vimeo, Google Drive, OneDrive, Dropbox;
  – zdjęcia: jpg, png, tif, svg.

9.4. Po akceptacji zgłoszenia przez administratora systemu reprezentującego organizatora Konkursu, Zgłaszający traci możliwość edycji zgłoszonego osiągnięcia i zmiany wprowadzonych danych .
9.5. Potwierdzenie dokonanej opłaty za uczestnictwo w Konkursie „MUZYCZNE ORŁY” stanowi część dokumentacji zgłoszeniowej Kandydata i należy go załączyć do kompletu dokumentacji zgłoszeniowej za pośrednictwem systemu online dostępnego na stronie www.muzyczneorly.pl.
Kwoty i dane do dokonania opłat stanowiących warunek skutecznego zgłoszenia do Konkursu są następujące:
9.5.1. Dla Kandydatów z Polski:

Właściciel konta: Fundacja „Muzyka do Potęgi”
Nr konta: 26 2530 0008 2059 1055 7420 0001
Nazwa banku: Nest Bank
Opłata za każdą kategorię wynosi 370 PLN
Tytuł przelewu: „Muzyczne Orły – wpisowe w kategorii ___ Kandydat ___”.
Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi Zgłaszający.

9.5.2. Dla Kandydatów z zagranicy:

Właściciel konta: Fundacja „Muzyka do Potęgi”
IBAN PL 26 2530 0008 2059 1055 7420 0001
SWIFT/BIC NESBPLPW
Nazwa banku: Nest Bank
Opłata za każdą kategorią wynosi 100 EURO
Tytuł przelewu: „Muzyczne Orły- entry fee”, Category ___ Candidate____”
Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi Zgłaszający.

9.6. Mając na uwadze możliwość przenikania się osiągnięć w dziedzinie sztuk muzycznych, Organizator dopuszcza możliwość dokonywania zgłoszeń Kandydatów do Konkursu w kilku kategoriach równocześnie, przy czym Zgłaszający osiągnięcie Kandydata w każdej kolejnej kategorii Konkursu dokonuje opłaty pomniejszonej o 50%, odpowiednio:

 • Kandydaci z Polski w każdej z kolejnych kategorii – 185 PLN,
 • Kandydaci z zagranicy w każdej z kolejnych kategorii – 50 EURO.

Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi Zgłaszajacy.
9.7. Organizator zastrzega, że w przypadku wycofania zgłoszenia Kandydata z uczestnictwa w Konkursie opłata nie podlega zwrotowi.

10. Organizator zastrzega, że Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność zgłoszenia i prawdziwość informacji, dotyczących zgłaszanego osiągnięcia, zawartych w zgłoszeniu.

11. Termin naboru do Konkursu upływa w dniu 25 lipca 2024 roku do godz. 23.59. [EDIT 16.07.2024]

12. Materiały złożone w naborze do Konkursu, stanowią dokumentację archiwalną i nie podlegają zwrotowi.

13. Wymienione w dokumentacji zgłoszeniowej osiągnięcie/-a, powinno/-y charakteryzować się:
13.1. Wybitną wartością zgłoszonego do Konkursu poszczególnego osiągnięcia; artystycznego lub/i naukowego lub/i edukacyjnego;
13.2. Wybitną oryginalnością koncepcji, unikatowością oraz/lub nowatorstwem;
13.3. Starannością i przejrzystością przygotowanej dokumentacji zgłoszeniowej (opis w formularzu zgłoszeniowym złożony w systemie, uporządkowane portfolio przedstawiające wybitne osiągnięcie).

14. Procedura ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród i wyróżnień.
14.1. Ogłoszenie listy Laureatów Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.muzyczneorly.pl oraz stronie Filharmonii Łódzkiej https://filharmonia.lodz.pl do dnia 4 września 2024 roku.
14.2. Organizator nie będzie publikował pełnej listy uczestników Konkursu. Opublikowana zostanie jedynie lista laureatów.
14.3. Wręczenie Laureatom Konkursu statuetek „MUZYCZNE ORŁY” oraz wyróżnień – dyplomów (złote, srebrne, brązowe), odbędzie się podczas Gali organizowanej w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w dniu 21 września 2024 roku, o czym Organizator szczegółowo poinformuje Laureatów drogą e-mail i/lub telefonicznie.
14.4. W przypadku dużej liczby Kandydatów, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Gali na IV kwartał 2024 roku, o czym poinformuje Laureatów Konkursu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji audio i video Gali wręczenia statuetek oraz wyróżnień – dyplomów (złote, srebrne, brązowe) w ramach Konkursu oraz do użycia tych nagrań do celów archiwizacji i promocji Konkursu. Nagrania archiwalne mogą być publicznie odtwarzane i rozpowszechniane bez dodatkowej zgody Kandydatów. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do odrębnego upoważniania stacji radiowych i telewizyjnych do rejestracji i transmisji wydarzenia bez konieczności otrzymania oddzielnej zgody Kandydatów. Kandydatom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do wynagrodzenia.

16. Organizator, zapraszając Laureata na wręczenie statuetek „MUZYCZNE ORŁY” oraz wyróżnień – dyplomów (złote, srebrne, brązowe), nie zwraca zaproszonym Laureatom kosztów, związanych z: podróżą, noclegiem, wyżywieniem i uczestnictwem w Gali przy okazji wręczenia nagród i wyróżnień w Filharmonii Łódzkiej.

17. W oświadczeniu podpisanym za pośrednictwem systemu online dostępnego na stronie www.muzyczneorly.pl, Kandydat albo działający w jego imieniu Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji organizacji Konkursu i przebiegu Gali wręczenia statuetek oraz wyróżnień, na upublicznianie wyników Konkursu oraz na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku Kandydata w materiałach promocyjnych i informacyjnych Konkursu, w tym wizerunku utrwalonego w czasie Gali Konkursu. Informacja o Laureatach zostanie zamieszczona w publikacjach Organizatora, w tym na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora.

18. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia nie spełniające wymogów niniejszego Regulaminu, w szczególności bez wymaganych załączników lub dowodu wniesienia opłaty, nie będą brane pod uwagę przez Kapitułę.

19. Wszelkie informacje, dotyczące przebiegu konkursu zostaną udostępnione Zgłaszającym za pośrednictwem strony internetowej na stronie www.muzyczneorly.pl

20. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: konkurs@muzyczneorly.pl

Fundacja „Muzyka do Potęgi”
ul. Tyrolska 3a
95-020 Wiśniowa Góra
email: konkurs@muzyczneorly.pl
www.muzyczneorly.pl
www.muzykadopotegi.org

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.