I Ogólnopolski Konkurs Saksofonowy CON SPIRITO

I Ogólnopolski Konkurs Saksofonowy CON SPIRITO

0.00 

- +

I Ogólnopolski Konkurs Saksofonowy dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia CON SPIRITO odbędzie się we Włocławku dn. 09-14.06.2023. Tegoroczna edycja zaplanowana jest w formule online (przesyłanie nagrań).

Konkurs ma na celu:

 • popularyzację muzyki,
 • promowanie młodych artystów,
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji swojej osobowości artystycznej oraz konfrontacji swoich umiejętności,
 • rozwój młodych artystów w zakresie prezentacji swojej osobowości artystycznej,
 • konfrontację umiejętności uczniów,
 • podnoszenie poziomu nauczania poprzez m.in. wymianę doświadczeń oraz poszerzanie repertuaru,
 • wymianę doświadczeń pedagogicznych.

W Konkursie można się zgłosić w jednej spośród sześciu grup wiekowych:

 • GRUPA I
  uczniowie klas 1-2 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 1 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia
 • GRUPA II
  uczniowie klas 3-4 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 2 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia
 • GRUPA III
  uczniowie klas 5-6 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 3-4 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia
 • GRUPA IV
  uczniowie klas 1-2 szkół muzycznych II stopnia oraz klas 7-8 cyklu 8-letniego szkół muzycznych I stopnia
 • GRUPA V
  uczniowie klas 3-4 szkół muzycznych II stopnia
 • GRUPA VI
  uczniowie klas 5-6 szkół muzycznych II stopnia

W razie jakichkolwiek wątpliwości – prosimy o kontakt pod adresem e-mail: conspiritokonkurs@gmail.com


Tegoroczna edycja odbywa się w formule online, dlatego przesłanie nagrania jest niezbędne. Przygotuj nagranie wg poniższych wytycznych:

a) nagranie audio-wideo powinno możliwie wysokiej jakości (co najmniej dobrej) i powinno być zrealizowane nieruchomą kamerą;
b) nagranie winno przedstawiać sylwetki wszystkich uczestników w sposób umożliwiający ich identyfikację;
c) nie są akceptowalne: montaż nagrania (w trakcie trwania utworu lub części utworu cyklicznego) oraz modyfikacja ścieżki dźwiękowej (np. dodawanie efektów dźwiękowych); w przypadku stwierdzenia montażu lub modyfikacji Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany;
d) dopuszczalne jest oddzielne nagranie poszczególnych utworów lub części utworu cyklicznego i złączenie ich w jedno nagranie;
e) dopuszczalne jest – w przypadku oddzielnego nagrania poszczególnych utworów lub części utworu cyklicznego – przesłanie kilku linków do nagrań, jednak przy każdorazowym zachowaniu wszelkich innych wytycznych;
f) nagranie należy umieścić w serwisie YouTube; film winien mieć ustawioną widoczność jako niepubliczny oraz winien mieć wyłączoną możliwość komentowania i oceniania;
g) w tytule filmu na YouTube należy wpisać: Konkurs CON SPIRITO oraz: imię i nazwisko, grupę wiekową;
h) w opisie filmu zaleca się wpisanie imienia i nazwiska wszystkich wykonawców, nauczyciela prowadzącego, akompaniatora oraz dodatkowo – wykonywany repertuar.

Linki do nagrania należy załączyć w treści e-maila wraz ze zgłoszeniem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości – prosimy o kontakt pod adresem e-mail: conspiritokonkurs@gmail.com

Należy wykonać 2 utwory o zróżnicowanym charakterze (jeden z nich powinien prezentować walory techniczne).

UWAGA! Wymóg 2 utworów spełni również wykonanie dwóch zróżnicowanych części dzieła cyklicznego lub jednej części dzieła cyklicznego oraz utworu dowolnego, etiudy, miniatury itp. lub innego dowolnego zestawienia.

UWAGA!
Zalecamy wykonanie z pamięci, ale dopuszczalne jest wykonanie również z nut.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

 • grupa I – do 5 minut
 • grupa II – do 10 minut
 • grupa III – do 11 minut
 • grupa IV – do 13 minut
 • grupa V – do 15 minut
 • grupa VI – do 17 minut

W razie jakichkolwiek wątpliwości – prosimy o kontakt pod adresem e-mail: conspiritokonkurs@gmail.com

§ 1 O R G A N I Z A T O R

1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja Wspierająca Rozwój Kultury „Aulos” z siedzibą w Toruniu, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski
3. Konkurs skierowany jest do uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I i II stopnia oraz do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.
4. Konkurs ma na celu:
– popularyzację muzyki klasycznej,
– promowanie młodych artystów,
– stworzenie uczniom możliwości prezentacji swojej osobowości artystycznej oraz konfrontacji swoich umiejętności,
– rozwój młodych artystów w zakresie prezentacji swojej osobowości artystycznej,
– konfrontację umiejętności uczniów,
– podnoszenie poziomu nauczania poprzez m.in. wymianę doświadczeń oraz poszerzanie repertuaru,
– wymianę doświadczeń pedagogicznych.
5. Edycja Konkursu w roku 2023 będzie przeprowadzona w trybie online na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 U C Z E S T N I C Y

1. Konkurs skierowany jest do uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I i II stopnia oraz do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Jest jednoetapowy.
2. Uczestnik Konkursu zgłasza się w jednej spośród 6 grup wiekowych:

 • GRUPA I
  UCZNIOWIE KLAS 1-2 CYKLU 6- i 8-LETNIEGO SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
  ORAZ
  KLAS 1 CYKLU 4-LETNIEGO SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
 • GRUPA II
  UCZNIOWIE KLAS 3-4 CYKLU 6- i 8-LETNIEGO SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
  ORAZ
  KLAS 2 CYKLU 4-LETNIEGO SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
 • GRUPA III
  UCZNIOWIE KLAS 5-6 CYKLU 6- i 8-LETNIEGO SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
  ORAZ
  KLAS 3-4 CYKLU 4-LETNIEGO SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
 • GRUPA IV
  UCZNIOWIE KLAS 1-2 SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA
  ORAZ
  KLAS 7-8 CYKLU 8-LETNIEGO SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
 • GRUPA V UCZNIOWIE KLAS 3-4 SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA
 • GRUPA VI UCZNIOWIE KLAS 5-6 SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA

3. Wymagania programowe Konkursu przedstawia poniższa tabela:

UWAGA! W KAŻDEJ Z GRUP NALEŻY WYKONAĆ 2 UTWORY O ZRÓŻNICOWANYM CHARAKTERZE
(JEDEN Z NICH POWINIEN PREZENTOWAĆ WALORY TECHNICZNE.)
DOPUSZCZALNE JEST ZGŁOSZENIE 2 ZRÓŻNICOWANYCH CZĘŚCI JEDNEGO DZIEŁA CYKLICZNEGO

 • GRUPA I do 5 minut
 • GRUPA II do 10 minut
 • GRUPA III do 11 minut
 • GRUPA IV do 13 minut
 • GRUPA V do 15 minut
 • GRUPA VI do 17 minut

4. Stopień trudności utworów nie powinien być niższy, niż określa to program nauczania dla danego roku kształcenia. Zaleca się wykonanie programu z pamięci. Wykonanie z nut nie dyskwalifikuje Uczestnika z udziału w Konkursie.
5. W przypadku znacznego przekroczenia limitów czasowych Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika/ów.

§ 3 Z G Ł O S Z E N I A

1. Zgłoszenie uczestnictwa następuje w wyniku przesłania drogą mailową:
a) poprawnie i czytelnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu wraz z podpisaniem wszystkich oświadczeń i zgód (uwaga! w przypadku niepełnoletniego uczestnika formularz, oświadczenia i zgody muszą być podpisane przez opiekuna prawnego),
b) podpisane zgody nauczyciela / akompaniatora stanowiące część C Formularza Zgłoszeniowego,
c) linków do nagrań umieszczonych w serwisie YouTube (linki należy umieścić w treści maila),
d) potwierdzenia dokonania wpłaty, o której mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu.
2. Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2023 r. drogą mailową na adres:
conspiritokonkurs@gmail.com
3. W ciągu 2 dni roboczych każde wpłynięcie Zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, należy niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem drogą mailową lub telefoniczną.
4. Każdy Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie musi dokonać wpłaty (wykorzystywanej na cele statutowe Fundacji) w wysokości 120 zł. Wpłaty mogą być dokonywane z funduszów szkoły.
5. Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji Wspierającej Rozwój Kultury „Aulos” zgodnie z poniższymi danymi:
Nr konta: 91 1750 0012 0000 0000 3304 2485
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko Uczestnika
6. Koszty przelewu ponosi uczestnik.
7. W przypadku rezygnacji Uczestnika lub dyskwalifikacji wpłata nie podlega zwrotowi.
8. Wytyczne do sposobu realizacji i przesłania nagrania:
a) nagranie audio-wideo powinno możliwie wysokiej jakości (co najmniej dobrej) i powinno być zrealizowane nieruchomą kamerą;
b) nagranie winno przedstawiać sylwetkę Uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację;
c) nie są akceptowalne: montaż nagrania (w trakcie trwania utworu lub części utworu cyklicznego) oraz modyfikacja ścieżki dźwiękowej (np. dodawanie efektów dźwiękowych); w przypadku stwierdzenia montażu lub modyfikacji Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany;
d) dopuszczalne jest oddzielne nagranie poszczególnych utworów lub części utworu cyklicznego i złączenie ich w jedno nagranie;
e) dopuszczalne jest – w przypadku oddzielnego nagrania poszczególnych utworów lub części utworu cyklicznego – przesłanie kilku linków do nagrań, jednak przy każdorazowym zachowaniu wszelkich innych wytycznych;
f) nagranie należy umieścić w serwisie YouTube; film winien mieć ustawioną widoczność jako niepubliczny oraz winien mieć wyłączoną możliwość komentowania i oceniania;
g) w tytule filmu na YouTube należy wpisać: Konkurs CON SPIRITO oraz: imię i nazwisko, grupa Uczestnika;
h) w opisie filmu zaleca się wpisanie imienia i nazwiska Uczestnika, nauczyciela prowadzącego, akompaniatora oraz dodatkowo – wykonywany repertuar;
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia linków do występów Laureatów Konkursu na stronie internetowej Organizatora.
10. Uczestnicy, ich nauczyciele i akompaniatorzy nie mogą wnosić roszczeń finansowych z tytułu udziału w Konkursie oraz z tytułu zarówno wszelkich działań promocyjnych związanych z Konkursem, jak i za publikację listy laureatów, wraz z nazwiskami pedagogów i akompaniatorów, i ich wizerunków (zarówno w wersji zdjęcia, jak i w formie udostępnienia nagrania zgłoszonego na Konkurs).

§ 4 J U R Y , N A G R O D Y I W Y R Ó Ż N I E N I A

1. Występy uczestników będą oceniane przez Jury, w skład którego wejdą wykładowcy wyższych uczelni muzycznych, nauczyciele szkół muzycznych. Pełny skład jury zostanie podany do publicznej wiadomości.
2. Przewodniczącego Jury powołuje Organizator.
3. Obrady Jury są tajne, a decyzje – ostateczne i niepodważalne. Nie ma możliwości odwołania od wyników Konkursu.
4. Członkowie Jury oceniają występy Uczestników w skali od 0 do 25 pkt, z zastrzeżeniem ustępu 6 paragrafu 4 niniejszego Regulaminu, w terminie 09-14.06.2023 r.
5. Jury ocenia Uczestników, biorąc pod uwagę: dobór i poziom trudności repertuaru, ogólny poziom opanowania repertuaru, estetyka brzmienia, emisja dźwięku, artykulacja, intonacja, swoboda techniczna, interpretacja, osobowość Uczestnika, inne walory wykonania.
6. Dopuszczalna jest sytuacja, w której Uczestnik Konkursu jest uczniem członka Jury. Wówczas członek Jury odstępuje od oceny Uczestnika, którego jest nauczycielem.
7. Każdy Uczestnik otrzyma Dyplom Uczestnika.
8. Tytuł Laureata Konkursu otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień w każdej grupie wiekowej.
9. Organizatorzy przewidują przyznanie Grand Prix Konkursu najlepszemu Uczestnikowi.
10. Dla Laureatów przewidziane są nagrody tj.: nagrody rzeczowe (przesyłane na adres Szkoły), finansowe (przesyłane na numer konta, z którego dokonano wpłaty lub na inne – uzgodnione po ogłoszeniu wyników), dyplomy.
11. O podziale nagród dla Laureatów decyduje Jury.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród specjalnych.
13. Jury podejmuje niezbędne decyzje mające na celu wyłonienie Laureatów poszczególnych miejsc i wyróżnień.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia nauczycieli przygotowujących uczniów oraz akompaniatorów Dyplomem Uznania.
15. Listy laureatów i wyróżnionych zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora:
www.aulos.org.pl
16. Organizator zastrzega sobie prawo do przesłania dyplomów drogą elektroniczną, do innego podziału nagród i tytułów oraz zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub przyznania nagród ex aequo.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nagrań laureatów w mediach społecznościowych lub do przekazania nagrań Partnerom Konkursu w celach promocyjnych.
18. Organizator upoważnia członków Jury do przetwarzania danych uczestników Konkursu.

§ 5 P R Z E T W A R Z A N I E D A N Y C H O S O B O W Y C H

1. W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informujemy, że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja Wspierająca Rozwój Kultury „Aulos” z siedzibą w Toruniu
2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu / ich opiekunów prawnych / nauczycieli podane dobrowolnie w Formularzu Zgłoszeniowym w celu organizacji i przeprowadzenia I Ogólnopolskiego Konkursu Saksofonowego dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia CON SPIRITO. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu promowania działalności Fundacji, jak rwnież promowania osób prezentujących swoje umiejętności w ramach przeprowadzanego Konkursu.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych i wizerunku są dobrowolnie wyrażone zgody, będące elementem Formularza Zgłoszeniowego i będące niezbędne do prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie. Zgody można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgód będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
4. Podstawą przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z dochodzeniem / obroną ewentualnych roszczeń, obsługi reklamacji, przechowywania dla celów archiwalnych (dowodowych) w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
5. Pełnoletnim Uczestnikom Konkursu lub – w przypadku Uczestników niepełnoletnich – ich Opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Wspierającą Rozwój Kultury „Aulos” narusza przepisy prawa.
6. Uczestnik konkursu, Opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o przebiegu I Ogólnopolskiego Konkursu Saksofonowego dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia CON SPIRITO.
7. Organizator oświadcza, że dane Uczestników Konkursu nie będą poddawane żadnemu profilowaniu. Dane przetwarzane na potrzeby Konkursu mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Dane Osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń powstałych w związku z Konkursem, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika na przetwarzanie Danych Osobowych. Wszelkie dane księgowe związane z organizacją I Ogólnopolskiego Konkursu Saksofonowego dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia CON SPIRITO będą przetwarzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.
9. Pełnoletnim Uczestnikom, Nauczycielom, Akompaniatorom, Opiekunom prawnym niepełnoletnich Uczestników przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.

§ 5 P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E

1. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z:
a. akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu,
b. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku,
c. poświadczeniem prawdziwości wszystkich informacji zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym.
2. Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod adresem e-mail conspiritokonkurs@gmail.com
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
4. Strona internetowa Organizatora: www.aulos.org.pl

1.Zgłoszenie uczestnictwa następuje w wyniku przesłania drogą mailową:

 • poprawnie i czytelnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu wraz z podpisaniem wszystkich oświadczeń i zgód (uwaga! w przypadku niepełnoletniego uczestnika formularz i zgody muszą być podpisane przez opiekuna prawnego),
 • podpisane zgody nauczyciela / akompaniatora stanowiące część C Formularza Zgłoszeniowego,
 • zdjęcia uczestnika/ów w postaci pliku w rozszerzeniu *jpg lub *png; w przypadku zespołu kameralnego zalecamy przesłanie jednego zdjęcia przedstawiającego wszystkich członków zespołu;
 • linków do nagrań umieszczonych w serwisie YouTube (linki należy umieścić w treści maila),
 • potwierdzenia dokonania wpłaty, o której mowa poniżej.

2. Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2023 r. drogą mailową na adres:
conspiritokonkurs@gmail.com

3. Każdy Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie musi dokonać wpłaty (wykorzystywanej na cele statutowe Fundacji) w wysokości: 120 zł

4. Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji Wspierającej Rozwój Kultury „Aulos” zgodnie z poniższymi danymi:

nazwa banku: BNP Paribas
nr konta: 91 1750 0012 0000 0000 3304 2485
tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko Uczestnika

W razie jakichkolwiek wątpliwości – prosimy o kontakt pod adresem e-mail: conspiritokonkurs@gmail.com

Sekretarz Konkursu
dr Marcin Smoczyński
e-mail: conspiritokonkurs@gmail.com
tel. +48 794 451 208

Dyrektor Konkursu
dr Szymon Stec
e-mail: fundacja.aulos@gmail.com
tel. +48 794 451 208

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.