I Ogólnopolski Konkurs Instrumentalny VIRTUOSO! – dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia

Fundacja AULOS zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentalnym dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia VIRTUOSO!, który odbędzie się w Toruniu w dn. 17-30.04.2023 r.

Tegoroczna edycja zaplanowana jest w formule online (polegającej na przesyłaniu nagrań).
Partnerami Konkursu są: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Konkurs ma na celu:

 • popularyzację muzyki klasycznej,
 • promowanie młodych artystów,
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji swojej osobowości artystycznej oraz konfrontacji swoich umiejętności,
 • rozwój młodych artystów w zakresie prezentacji swojej osobowości artystycznej,
 • konfrontację umiejętności uczniów,
 • podnoszenie poziomu nauczania poprzez m.in. wymianę doświadczeń oraz poszerzanie repertuaru,
 • wymianę doświadczeń pedagogicznych.

W Konkursie można zgłosić się w czterech kategoriach:

 • KATEGORIA A
  instrumenty smyczkowe (Uczestnicy wybierają specjalność: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas)
 • KATEGORIA B
  instrumenty dęte drewniane (Uczestnicy wybierają specjalność: flet, obój, klarnet, fagot)
 • KATEGORIA C
  fortepian
 • KATEGORIA D
  zespoły kameralne (do 7 osób, nie ma ograniczeń w zakresie instrumentarium)

W kategoriach A, B, C przewiduje się sześć grup wiekowych:

 • GRUPA I
  uczniowie klas 1-2 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 1 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia
 • GRUPA II
  uczniowie klas 3-4 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 2 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia
 • GRUPA III
  uczniowie klas 5-6 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 3-4 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia
 • GRUPA IV
  uczniowie klas 1-2 szkół muzycznych II stopnia oraz klas 7-8 cyklu 8-letniego szkół muzycznych I stopnia
 • GRUPA V
  uczniowie klas 3-4 szkół muzycznych II stopnia
 • GRUPA VI
  uczniowie klas 5-6 szkół muzycznych II stopnia

W kategorii D przewiduje się trzy grupy wiekowe:

 • GRUPA I
  uczniowie klas 3-6 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 2-4 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia
 • GRUPA II
  uczniowie klas 7-8 cyklu 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz uczniowie klas 1-3 szkół muzycznych II stopnia
 • GRUPA III
  uczniowie klas 4-6 szkół muzycznych II stopnia

W razie jakichkolwiek wątpliwości – prosimy o kontakt pod adresem e-mail: virtuosokonkurs@gmail.com

Nagranie

Tegoroczna edycja odbywa się w formule online, dlatego przesłanie nagrania jest niezbędne. Przygotuj nagranie wg poniższych wytycznych:
a) nagranie audio-wideo powinno możliwie wysokiej jakości (co najmniej dobrej) i powinno być zrealizowane nieruchomą kamerą;
b) nagranie winno przedstawiać sylwetki wszystkich uczestników w sposób umożliwiający ich identyfikację;
c) nie są akceptowalne: montaż nagrania (w trakcie trwania utworu lub części utworu cyklicznego) oraz modyfikacja ścieżki dźwiękowej (np. dodawanie efektów dźwiękowych); w przypadku stwierdzenia montażu lub modyfikacji Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany;
d) dopuszczalne jest oddzielne nagranie poszczególnych utworów lub części utworu cyklicznego i złączenie ich w jedno nagranie;

e) dopuszczalne jest – w przypadku oddzielnego nagrania poszczególnych utworów lub części utworu cyklicznego – przesłanie kilku linków do nagrań, jednak przy każdorazowym zachowaniu wszelkich innych wytycznych;
f) nagranie należy umieścić w serwisie YouTube; film winien mieć ustawioną widoczność jako niepubliczny oraz winien mieć wyłączoną możliwość komentowania i oceniania;
g) w tytule filmu na YouTube należy wpisać: Konkurs VIRTUOSO! oraz: imię i nazwisko, kategorię i grupę uczestnika;
h) w opisie filmu zaleca się wpisanie imienia i nazwiska wszystkich wykonawców, nauczyciela prowadzącego, akompaniatora oraz dodatkowo – wykonywany repertuar.

Linki do nagrania należy załączyć w treści e-maila wraz ze zgłoszeniem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości – prosimy o kontakt pod adresem e-mail: virtuosokonkurs@gmail.com

Jury

Organizator Konkursu powoła międzynarodowe Jury, w skład którego wejdą: wykładowcy uczelni muzycznych, instrumentaliści, dyrygenci, nauczyciele szkół muzycznych. Pełen skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości.

Nagrody

 1. Dla Laureatów przewidziane są nagrody tj.: nagrody rzeczowe (przesyłane na adres Szkoły), finansowe (przesyłane na numer konta, z którego dokonano wpłaty lub na inne – uzgodnione po ogłoszeniu wyników), dyplomy.
 2. O podziale nagród dla Laureatów decyduje Jury.\
 3. Tytuł Laureata Konkursu otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień w każdej kategorii i grupie.
 4. Tytuł Laureata Konkursu otrzymają również wyróżnieni Uczestnicy każdej specjalności z uwzględnieniem poszczególnych grup wiekowych obowiązujących w danej kategorii (dot. kategorii A i B).
 5. Tytuł Wirtuoza Instrumentu otrzymuje Uczestnik, który otrzyma GrandPrix Konkursu (Wirtuoz wybierany jest spośród Laureatów kategorii A, B i C).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród specjalnych.

Wyniki

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 30.04.2023 roku w godzinach popołudniowych. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 05.04.2023 r.

Szczegóły oraz regulamin dostępne TUTAJ
lub
pod adresem e-mail: virtuosokonkurs@gmail.com


Należy wykonać 2 utwory o zróżnicowanym charakterze (jeden z nich powinien prezentować walory techniczne)

CZAS TRWANIA

KATEGORIE A, B, C (instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte drewniane, fortepian)

 • grupa I – do 5 minut
 • grupa II – do 10 minut
 • grupa III – do 11 minut
 • grupa IV – do 13 minut
 • grupa V – do 15 minut
 • grupa VI – do 17 minut

KATEGORIA D (zespoły kameralne)

 • grupa I – do 8 minut
 • grupa II – do 13 minut
 • grupa III – do 16 minut

W razie jakichkolwiek wątpliwości – prosimy o kontakt pod adresem e-mail: virtuosokonkurs@gmail.com

1.Zgłoszenie uczestnictwa następuje w wyniku przesłania drogą mailową:

 • poprawnie i czytelnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu wraz z podpisaniem wszystkich oświadczeń i zgód (uwaga! w przypadku niepełnoletniego uczestnika formularz i zgody muszą być podpisane przez opiekuna prawnego),
 • podpisane zgody nauczyciela / akompaniatora stanowiące część C Formularza Zgłoszeniowego,
 • zdjęcia uczestnika/ów w postaci pliku w rozszerzeniu *jpg lub *png; w przypadku zespołu kameralnego zalecamy przesłanie jednego zdjęcia przedstawiającego wszystkich członków zespołu;
 • linków do nagrań umieszczonych w serwisie YouTube (linki należy umieścić w treści maila),
 • potwierdzenia dokonania wpłaty, o której mowa poniżej.

2. Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2023 r. drogą mailową na adres: virtuosokonkurs@gmail.com

3. Każdy Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie musi dokonać wpłaty (wykorzystywanej na cele statutowe Fundacji) w wysokości:

120 zł – kategoria A, B, C,
220 zł – kategoria D (zespół kameralny – niezależnie od liczby osób).

4. Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji Wspierającej Rozwój Kultury „Aulos” zgodnie z poniższymi danymi:

nazwa banku: BNP Paribas

nr konta: 91 1750 0012 0000 0000 3304 2485

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko Uczestnika

(w przypadku zespołu kameralnego – należy wpisać imię i nazwisko przedstawiciela zespołu – zgodnie z danymi wpisanymi w Formularzu Zgłoszenia)

W razie jakichkolwiek wątpliwości – prosimy o kontakt pod adresem e-mail: virtuosokonkurs@gmail.com

Sekretarz Konkursu:
dr Marcin Smoczyński
virtuosokonkurs@gmail.com
tel. +48 794 451 208

Sekretarz Konkursu:
Emilia Wierzbicka
virtuosokonkurs@gmail.com
tel. +48 794 451 208

Dyrektor Konkursu:
dr Szymon Stec
fundacja.aulos@gmail.com
tel. +48 794 451 208

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.