I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny „POWER SUNRISE”

I. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny „POWER SUNRISE”
FLET, OBÓJ, KLARNET, FAGOT, SAKSOFON
Skierniewice, 18-19 marca 2023 roku

Idea powołania nowego konkursu muzycznego powstała w odpowiedzi na oczekiwania środowiska nauczycieli i uczniów, którzy wciąż poszukują nowych wyzwań i sposobów na rozwijanie swoich pasji. Formuła konkursu umożliwia uczestnictwo osobom w różnym wieku i poziomie umiejętności wykonawczych. Podział na sześć kategorii wiekowych obejmujących młodych artystów od 7 do 30 roku życia, pozwala na rzetelną i uczciwą rywalizację, a możliwość indywidualnego dopasowania programu wspiera ich kreatywność.


REGULAMIN

§ 1.

1. I. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny „POWER SUNRISE” zwany w dalszej części Regulaminu – Konkursem „POWER SUNRISE” jest organizowany przez Fundację „Muzyka do Potęgi”. Współorganizatorem konkursu „POWER SUNRISE” jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach, Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Skierniewicach, Stowarzyszenie Ars Iuventutis w Skierniewicach.

2. Konkurs ma zasięg międzynarodowy.

§ 2

1. Konkurs „POWER SUNRISE” odbędzie się w dniach 18-19 marca 2023 roku w siedzibie Szkół Muzycznych przy ul. Prymasowskiej 6 w Skierniewicach.

§ 3
1. Celem I. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego „POWER SUNRISE” jest:

 • podniesienie poziomu kształcenia w zakresie warsztatu gry na instrumentach
  muzycznych;
 • propagowanie muzyki solowej, kameralnej i orkiestrowej w tym najnowszej
  twórczości polskich i zagranicznych kompozytorów;
 • podniesienie poziomu kształcenia artystycznego w szkołach i uczelniach muzycznych;
 • konfrontacja osiągnięć uczniów i studentów;
 • popularyzacja wykonawstwa instrumentalnego;
 • wymiana doświadczeń uczestników Konkursu oraz ich pedagogów;
 • zorganizowanie konsultacji metodycznych prowadzonych przez członków Jury oraz
  wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami;
 • wsparcie młodzieży w drodze do kariery artystycznej.

§ 4

1. W Konkursie „POWER SUNRISE” mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia oraz studenci wyższych uczelni muzycznych ze wszystkich krajów świata.

2. Uczestnicy Konkursu będą oceniani w sześciu kategoriach:

 • Kategoria I (flet, obój, klarnet, fagot, saksofon)
  – grupa wiekowa „debiut” (uczniowie z roczników: 2015, 2014, 2013)
 • Kategoria II (flet, obój, klarnet, fagot, saksofon)
  – młodsza grupa wiekowa (uczniowie z roczników: 2012, 2011, 2010)
 • Kategoria III (flet, obój, klarnet, fagot, saksofon)
  – średnia grupa wiekowa (uczniowie z roczników: 2009, 2008, 2007)
 • Kategoria IV (flet, obój, klarnet, fagot, saksofon)
  – starsza grupa wiekowa (uczniowie z roczników: 2006, 2005, 2004)
 • Kategoria V (flet, obój, klarnet, fagot, saksofon)
  – akademicka grupa wiekowa (studenci studiów licencjackich i magisterskich
  do 30 roku życia)
 • Kategoria VI (partie orkiestrowe – flet, obój, klarnet, fagot, saksofon)
  – grupa wiekowa „debiut” (uczniowie z roczników: 2015, 2014, 2013)
  – młodsza grupa wiekowa (uczniowie z roczników: 2012, 2011, 2010)
  – średnia grupa wiekowa (uczniowie z roczników: 2009, 2008, 2007)
  – starsza grupa wiekowa (uczniowie z roczników: 2006, 2005, 2004)
  – akademicka grupa wiekowa (studenci studiów licencjackich i magisterskich do 30 roku życia)

2.1. Uczestnicy aplikujący w kategoriach od I do V mogą dodatkowo złożyć aplikację do Kategorii VI.

2.2. Punktacja indywidualna prowadzona będzie odrębnie dla poszczególnych grup instrumentalnych oraz kategorii wiekowych.

§ 5

1. Przesłuchania Konkursowe dla wszystkich kategorii będą jednoetapowe.

2. Uczestnicy aplikujący do kategorii od I do V powinni zaprezentować dwa utwory o zróżnicowanym charakterze z akompaniamentem fortepianu lub solo. Jedną z kompozycji należy wykonać z pamięci.
Dopuszcza się wykonanie formy cyklicznej, lub wybranych części.

2.1. W repertuarze uczestników mogą znaleźć się utwory przeznaczone na instrumenty alternatywne np. flet piccolo, flet altowy, flet basowy, flet kontrabasowy, rożek angielski, klarnet basowy, klarnet in A, klarnet in Es, kontrafagot, wszystkie odmiany saksofonów.

2.2. Uczestnicy aplikujący do kategorii VI w poszczególnych grupach wiekowych prezentują dwa dowolne fragmenty partii orkiestrowych.

2.3. Organizator Konkursu „POWER SUNRISE” zastrzega, że deklarowany w zgłoszeniu program nie może ulec zmianie.

3. Występ uczestnika nie może przekroczyć limitu czasowego w danej grupie.

3.1. Czas wykonania programu musi się mieścić w przedziale:

 • grupa wiekowa „debiut” (uczniowie z roczników: 2015, 2014, 2013)
  Występ uczestnika nie może przekroczyć 2-5 minut w grupie debiutów;
 • młodsza grupa wiekowa (uczniowie z roczników: 2012, 2011, 2010)
  Występ uczestnika nie może przekroczyć 5-7 minut w grupie młodszej;
 • średnia grupa wiekowa (uczniowie z roczników: 2009, 2008, 2007)
  Występ uczestnika nie może przekroczyć 7-10 w grupie średniej;
 • starsza grupa wiekowa (uczniowie z roczników: 2006, 2005, 2004)
  Występ uczestnika nie może przekroczyć 10-13 w grupie starsza;
 • akademicka grupa wiekowa (studenci studiów licencjackich i magisterskich do 30 roku życia)
  Występ uczestnika nie może przekroczyć 13-17 w grupie akademickiej.

3.2. Każdy uczestnik występuje z własnym akompaniatorem lub solo.

4. Próby akustyczne będą się odbywać w dniu 17 marca 2023 roku w Sali Koncertowej Szkół Muzycznych przy ul. Prymasowskiej 6 w Skierniewicach.

5. Uczestnicy zgłaszają udział w Konkursie „POWER SUNRISE” wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym dołączonym do Regulaminu Konkursu „POWER SUNRISE” (załącznik
nr 1, 2 lub 3) w terminie do dnia: 03 marca 2023 roku na adres email: konkurs.power.sunrise@gmail.com

5.1. Żadna inna forma zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konkursie „POWER SUNRISE” nie będzie akceptowana.

§ 6

1. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane od 01.01.2023 roku do dnia 03.03.2023 roku (lub do wyczerpania limitu miejsc) wyłącznie drogą elektroniczną poprzez przesłanie na adres e-mail konkurs.power.sunrise@gmail.com skanów prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1) i stosownych zgód, umieszczonych w załączniku nr 2 lub 3 oraz opłaty wpisowej na uczestnictwo w konkursie. Wszystkie dokumenty są dostępne do pobrania ze strony internetowej www.powersunrise.pl lub www.muzykadopotegi.org Skany w/w. dokumentów należy przesłać na adres: konkurs.power.sunrise@gmail.com

2. Liczba uczestników Konkursu „POWER SUNRISE” jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Kolejność występów w konkursie zostanie ustalona na podstawie losowania litery alfabetu rozpoczynającej nazwisko pierwszego uczestnika konkursu. Losowanie odbędzie się 03 marca 2023 roku.

3.1. Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie ustalony przez organizatorów i zamieszczony na stronie internetowej Fundacji, Konkursu „POWER SUNRISE” do dnia 10.03.2023 r.

4. Uczestnicy powinni złożyć komplet dokumentów oraz dokonać stosownej opłaty.

4.1. Komplet dokumentów składa się z:

4.1.1. Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu);
4.1.2. Oświadczenia (załącznik nr 2 lub 3 do Regulaminu);
4.1.3. W przypadku akademickiej grupy wiekowej organizator wymaga skanu legitymacji potwierdzającego status studenta;
4.1.4. Potwierdzenia dokonanej opłaty za uczestnictwo w Konkursie „POWER SUNRISE”.

Opłaty za uczestnictwo:

 • Kategoria I-180,00 PLN (Tytuł przelewu: Konkurs „POWER SUNRISE”)
 • Kategoria II-180,00 PLN (Tytuł przelewu: Konkurs „POWER SUNRISE”)
 • Kategoria III-180,00 PLN (Tytuł przelewu: Konkurs „POWER SUNRISE”)
 • Kategoria IV-180,00 PLN (Tytuł przelewu: Konkurs „POWER SUNRISE”)
 • Kategoria V-180,00 PLN (Tytuł przelewu: Konkurs „POWER SUNRISE”)
 • Kategoria VI-180,00 PLN (Tytuł przelewu: Konkurs „POWER SUNRISE”)

5. Dla uczestników z Polski:
Właściciel konta: Fundacja „Muzyka do Potęgi”
Nr konta: 26 2530 0008 2059 1055 7420 0001
Opłata w jednej kategorii wynosi: 180 PLN
Nazwa banku: Nest Bank
Tytuł przelewu: Konkurs „POWER SUNRISE”
Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi uczestnik.

5.1 Dla uczestników z zagranicy:
Właściciel konta: Fundacja „Muzyka do Potęgi”
IBAN PL 26 2530 0008 2059 1055 7420 0001
SWIFT/BIC NESBPLPW
Opłata w każdej kategorii wynosi: 40 EURO
Nazwa banku: Nest Bank
Tytuł przelewu: Konkurs „POWER SUNRISE”- entryfee”.
Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi uczestnik.

6. Uczestnictwo w Konkursie „POWER SUNRISE” jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego regulaminu Konkursu.

7. Koszty: podróży, noclegów i wyżywienia i ewentualne inne związane z pobytem podczas Konkursu „POWER SUNRISE”, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

7.1. Organizator służy pomocą w celu rezerwacji noclegów przez uczestników aplikujących do Konkursu „POWER SUNRISE”.

7.2. Każdy uczestnik wraz z opiekunem może zadeklarować rezerwację wyżywienia (obiadów) w bufecie szkolnym w dniach trwania Konkursu „POWER SUNRISE”.

8. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „POWER SUNRISE” udzielają następujące osoby jako reprezentujące Organizatora:
Ewelina Zawiślak: +48 609 888 068, adres elektroniczny:
konkurs.power.sunrise@gmail.com
ewelina.zawislak1@gmail.com

§ 7

1. Oceny występów uczestników Konkursu „POWER SUNRISE”, podziału nagród dokona Komisja konkursowa zaakceptowana przez Radę programową.

2. W skład Komisji konkursowej wchodzą wybitni pedagodzy, którzy po przesłuchaniach konkursowych przeprowadzą konsultacje metodyczne dla zainteresowanych uczestników lub nauczycieli.

3. Przewodniczącym i członkiem komisji konkursowej nie może być osoba:
a) której uczniowie lub studenci biorą udział w konkursie „POWER SUNRISE”;
b) spokrewniona z uczniem lub studentem biorącym udział w konkursie „POWER SUNRISE”.

4. Jury ocenia prezentacje uczestników w skali 1 – 25 punktów. Decyzje Jury są ostateczne
i niepodważalne.

4.1. Członkowie komisji oceniają uczestników ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak:

 • aparat gry;
 • intonacja i jakość brzmienia;
 • interpretacja utworów;
 • dobór repertuaru;
 • prezentacja sceniczna.

5. Jury przyznaje nagrody w kolejności od najwyższej średniej punktacji, jednak nie niższej niż:

a) w przypadku Grand Prix uczestnik powinien uzyskać minimum 24,00 pkt
a) w przypadku I nagrody uczestnik powinien uzyskać od 23,00 do 23,80 pkt
b) w przypadku II nagrody uczestnik powinien uzyskać od 22,00 do 22,80 pkt
c) w przypadku III nagrody uczestnik powinien uzyskać od 21,00 do 21,80 pkt
d) wyróżnieni mogą zostać ci uczestnicy, którzy otrzymali średnią punktów
równą 20,00-20,80 pkt.

5.1. Dopuszcza się przyznanie nagród ex aequo lub nieprzyznanie nagród.

5.2. Komisja konkursowa poza regulaminem może przyznać dyplomy dla
wyróżniających się pedagogów i akompaniatorów Konkursu „POWER SUNRISE”. Komisja konkursowa może również przyznać swoją specjalną nagrodę dla uczestnika, który nie znalazł się w gronie laureatów.

6. Obrady Komisji konkursowej są tajne, natomiast wyniki Konkursu „POWER SUNRISE” zostaną podane do publicznej wiadomości po zakończeniu Konkursu.

7. Każdy z występujących otrzyma dyplom uczestnictwa, a dla laureatów przewiduje się nagrody rzeczowe: publikacje nutowe, publikacje naukowe, publikacje fonograficzne, profesjonalne sesje fotograficzne, szkolenie z zarządzania swoją karierą artystyczną, wywiady promujące laureata, koncerty w ramach koncertów cyklicznych, bony remontowe, uczestnictwo w kursach/warsztatach/sympozjach/ kongresach i inne.

7.1. Dla nauczycieli laureatów Konkursu, Organizator przewidział nagrody w formie: dyplomu wyróżnienia, nagród rzeczowych.

7.2. Laureaci pierwszych miejsc zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów oraz wykonania na nim programu według ustaleń Jury.

8. Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności.

8.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji audio i video wszystkich przesłuchań, koncertów i wydarzeń w czasie trwania Konkursu „POWER SUNRISE” oraz do użycia tych nagrań do celów archiwizacji i promocji Konkursu. Nagrania mogą być publicznie odtwarzane i rozpowszechniane bez dodatkowej zgody wykonawców. Uczestnikom Konkursu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do wynagrodzenia.

8.2. Uczestnicy na ich prośbę mogą otrzymać bezpłatnie swoje nagranie po zakończeniu Konkursu.

§ 8

1. Rodzic bądź opiekun prawny uczestnika konkursu „POWER SUNRISE” oraz akompaniator mogą wyrazić dobrowolną i nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w materiałach służących dokumentacji i promocji konkursu. Wyrażona zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku w wybranych przez organizatora konkursu wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacji w Internecie (w szczególności na stronie internetowej konkursu oraz portalu społecznościowym fundacji lub szkoły) oraz w publikacjach powstałych po zakończeniu konkursu. Zgoda, o której mowa, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, taśmie magnetycznej, dyskietce, cyfrowo;
b) wprowadzania do obrotu;
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, i/lub sieci telefonii komórkowej;
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania;
f) wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu;
g) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego
i integralnego nadawania (reemitowania).

§ 9

1. Karta zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz stosowne zgody wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik nr 2 lub 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 10

1. Zgłoszenie na konkurs „POWER SUNRISE” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 11

1. Bieżące informacje na temat Konkursu POWER SUNRISE znajdą Państwo na stronie internetowej: www.powersunrise.pl lub www.muzykadopotegi.org

2. Dane do korespondencji: Fundacja „Muzyka do Potęgi”
ul. Tyrolska 3a, 95-020 Wiśniowa Góra, tel. +48 609888068
email: konkurs.power.sunrise@gmail.com lub ewelina.zawislak1@gmail.com

Fundacja „Muzyka do Potęgi”
ul. Tyrolska 3a
95-020 Wiśniowa Góra
tel.: 0048 609888068
email: konkurs.power.sunrise@gmail.com, ewelina.zawislak1@gmail.com
www.powersunrise.pl
www.muzykadopotegi.org


Adres konkursu
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina
ul. Prymasowska 6
96-100 Skierniewice
tel.: 0048 46 833 38 28

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.