7. Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego

7. Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego

0.00 

- +

§ 1 ORGANIZATOR

1. Organizatorem 7. Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Pendereckiego (zwanego dalej: Konkursem) jest Polska Filharmonia Kameralna Sopot działająca w strukturach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART z siedzibą w Sopocie (81-829), ul. Stanisława Moniuszki 12, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Sopotu pod numerem 1, posiadającej numer NIP: 585-00-01-158, REGON: 279137.
2. Konkurs finansowany jest przez Organizatora.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do młodych kompozytorów, mających obywatelstwo polskie, zamieszkałych na terytorium całego świata oraz dla kompozytorów innych narodowości, zameldowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator jest uprawniony do żądania na każdym etapie potwierdzenia spełnienia powyższych przesłanek przez Uczestnika Konkursu.
2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zwane dalej Uczestnikami Konkursu, które są urodzone nie wcześniej niż 26 kwietnia 1988 roku.
3. Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do Konkursu za zgodą opiekunów prawnych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami we wspólnym pożyciu albo związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie Jury, Sekretarz Konkursu.
5. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, na potwierdzenie czego muszą przesłać Organizatorowi podpisaną zgodę podstawową na przetwarzanie danych osobowych, której wzór znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu na orkiestrę smyczkową o następującej maksymalnej obsadzie wykonawczej: 6-5-4-3-1 (dalej: Utwór).
2. Dopuszcza się użycie jednego instrumentu solowego. Dozwolone użycie jednego z podanych instrumentów solowych: flet, obój, rożek angielski, klarnet, klarnet basowy, rożek basetowy, saksofon (sopranowy, altowy lub tenorowy), fagot, waltornia, trąbka, puzon, jeden instrument z grupy instrumentów perkusyjnych melodycznych, harfa, fortepian, klawesyn, akordeon, gitara akustyczna, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas.
3. Czas trwania Utworu powinien mieścić się w granicach 10 minut – 15 minut.
4. Nie dopuszcza się użycia taśmy lub live electronic.
5. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy Utwory.
6. Ostatecznym terminem nadsyłania (dostarczenia) partytur jest 26 kwietnia 2023 roku
(nie decyduje data stempla pocztowego) – decyduje data faktycznego doręczenia
Utworu do siedziby Organizatora. Partytury należy wysłać pod adres:

Bałtycka Agencja Artystyczna BART
ul. Stanisława Moniuszki 12,
81-829 Sopot
z dopiskiem „7. Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego”

7. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik przesyła lub składa pod adresem wskazanym w punkcie powyższym kopertę oznaczoną dopiskiem „7. Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego” zawierającą:

a) cztery egzemplarze partytury w formie wydruku z programu komputerowego do edycji nut, nie zawierającego danych osobowych Uczestnika, a oznaczonych godłem literowym, cyfrowym lub literowo-cyfrowym;
b) zapis partytury w formacie PDF na płycie CD-R, bądź innym urządzeniu do przechowywania danych;
c) osobną, zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, jakim zostały oznaczone partytury zawierającą:

W przypadku nadesłania przez Uczestnika większej ilości Utworów (jednak nie więcej niż trzy), każdy z nich powinien być traktowany jako osobne zgłoszenie, czyli zgłoszony w odrębnej kopercie i oznaczony innym godłem.
Umieszczenie na Utworze konkursowym informacji mogących ujawnić tożsamość Uczestnika dyskwalifikuje zgłoszony Utwór.
8. Do czasu Gali Finałowej, która odbędzie się w czasie 13. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sopot Classic, nadesłane Utwory nie mogą być publikowane, wykonywane publicznie, ani zgłaszane na inny konkurs kompozytorski. Naruszenie przedmiotowego postanowienia skutkować będzie wykluczeniem Utworu z Konkursu.
9. Kompozycje oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
10. Postanowienia Jury są ostateczne.
11. Prace oceniane są anonimowo. Tożsamość Uczestników zostanie ujawniona po zakończeniu obrad Jury.
12. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 12 maja 2023 roku. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach drogą elektroniczną na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail. Informacja o wynikach Konkursu zostanie również umieszczona na stronie internetowej www.sopotclassic.pl.
13. Podczas Gali Finałowej, która odbędzie się w czasie 13. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sopot Classic, zostaną wykonane Utwory wybrane spośród nagrodzonych lub wyróżnionych kompozycji.
14.Wskazani przez Organizatora Laureaci Konkursu zobowiązani są przesłać Organizatorowi głosy orkiestrowe w przeciągu pięciu dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników. Głosy orkiestrowe powinny być przygotowane w programie komputerowym do edycji nut oraz przesłane w formie elektronicznej w formacie PDF. 15. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odrzucenia Utworów konkursowych niezgodnych z Regulaminem Konkursu.
15.Prawidłowe dostarczenie wszystkich materiałów jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

§4 NAGRODY

1. W Konkursie przewiduje się następujące nagrody:

  • I Nagroda – 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN (brutto)
  • II Nagroda – 7.500 (siedem tysięcy pięćset) PLN (brutto)
  • III Nagroda – 5.000 (pięć tysięcy) PLN (brutto)

Kwota nagrody podlega opodatkowaniu według zasad ogólnych – podatek zostanie potrącony przez Organizatora z wypłacanej nagrody.
2. Przy ocenie nagradzanych Utworów Jury kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania jednej lub kilku nagród.
3. Nagroda jest jednocześnie honorarium za udzielenie licencji i zgód o których mowa w niniejszym Regulaminie (§6, pkt. 2).

§5 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator Konkursu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się Klauzuli informacyjnej – Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu
2. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na korzystanie przez Organizatora Konkursu i ewentualnych Sponsorów Konkursu ze swojego wizerunku, imienia i nazwiska w celach informacyjnych i archiwalnych Organizatora Konkursu i ewentualnych Sponsorów Konkursu oraz na korzystanie ze swojego wizerunku, imienia i nazwiska przez Organizatora w zakresie promocji lub reklamy Organizatora, Konkursu albo organizowanego przez Organizatora Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sopot Classic – na potwierdzenie czego każdy Uczestnik musi dostarczyć Organizatorowi podpisaną Zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, której wzór znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Brak doręczenia zgody może skutkować wykluczeniem z Konkursu i pozbawieniem przyznanej nagrody.

§6 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż Utwór jest wyłącznie jego dziełem i nie narusza praw majątkowych, ani osobistych osób trzecich.
2. Laureat Konkursu udziela Organizatorowi licencji do wykorzystania nagrodzonego Utworu, obejmującej prawo do trzykrotnego publicznego artystycznego wykonania Utworu nagrodzonego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia (oraz do
wykorzystania nagrodzonych Utworów, celem prób i przygotowań do publicznych wykonań). Laureaci wyrażają także nieograniczoną czasowo i terytorialnie oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, zgodę na wykorzystanie zarejestrowanego podczas Gali Finałowej publicznego wykonania zwycięskich kompozycji (dalej: Utrwalone wykonanie) – zarówno dla celów informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, reportażowych, archiwizacyjnych na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania Utrwalonego wykonania, na nośnikach audio-video (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia) oraz wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach;
b) wszelkiego obrotu oryginałem i egzemplarzami przedstawiającymi Utrwalone wykonanie wytworzonymi zgodnie z pkt a) – wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczenie;
c) wszelkie rozpowszechnianie Utrwalonego wykonania i jego fragmentów, to jest: – wszelkie publiczne udostępnianie Utrwalonego wykonania i jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu – wszelkie inne publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie Utworu; – publiczne udostępnianie fragmentów Utrwalonego wykonania, w celach promocyjnych/informacyjnych dot. Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART, Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, Konkursu lub Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sopot Classic, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w razie zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń, strat, szkód wynikających z naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej na skutek publicznego wykonania lub publikacji Utworu – zwolni Organizatora z odpowiedzialności i pokryje wszelkie wydatki poniesione przez Organizatora w związku ze zgłoszonymi roszczeniami osób trzecich.
4. Organizator nabywa własność egzemplarzy nośników na których utrwalono Utwory nagrodzone w Konkursie. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę, uwzględniającą założenia wskazane powyżej, na każde żądanie Organizatora.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje Organizator Konkursu.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, który formułuje zasady Konkursu. Wszelkie inne treści mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz do przerwania lub zawieszenia Konkursu, lub zmian dat zawartych w Regulaminie z przyczyn ważnych.
4. Organizator zapewnia, iż informacje o Utworach nie nagrodzonych oraz ich autorach nie będą podawane do publicznej wiadomości, a zgłoszone Utwory nie będą wykorzystane w żaden sposób przez Organizatora.
5. Organizator Konkursu może odesłać Utwory nienagrodzone na Konkursie na prośbę Uczestnika. Wnioski o odesłanie Utworu należy złożyć najpóźniej do 26 czerwca 2023 roku w formie elektronicznej na adres e-mail konkurs@sopotclassic.pl. Koszty odesłania Utworu ponosi Uczestnik. Brak zgłoszenia prośby o odesłanie partytur skutkować będzie ich utylizacją.
6. Koszty związane z przygotowaniem Utworów pokrywa Uczestnik Konkursu. Koszt przygotowania materiałów orkiestrowych w formie elektronicznej Uczestnicy Konkursu pokrywają we własnym zakresie.
7. Wysłanie Utworów, Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego postanowienia.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu.
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.sopotclassic.pl/konkurs-kompozytorski
10.Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować pod adres konkurs@sopotclassic.pl
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
12. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
/Sopot, dn. 23 listopada 2022/

7. Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego
Polska Filharmonia Kameralna Sopot
Bałtycka Agencja Artystyczna BART
ul. Stanisława Moniuszki 12
81-829 Sopot
e-mail: konkurs@sopotclassic.pl
www.bart.sopot.pl
www.sopotclassic.pl/konkurs-kompozytorski

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.