Nowości

 

Obój >>> Koszalin

 

 

Filharmonia Koszalińska
OGŁASZA PRZESŁUCHANIE
NA STANOWISKO (ETAT):

Muzyk orkiestrowy – obój I

program przesłuchania:

1. W. A. Mozart – Koncert na obój – C-dur cz. I i II + kadencja

2. Partie orkiestrowe:

· J. Brahms – Koncert skrzypcowy D-dur cz. II

· R. Strauss – „Don Juan‘ op. 20

· G. Rossini – Uwertura do opery „Włoszka w Algierze“

· G. Rossini – Uwertura do opery „Cyrulik Sewilski“

· P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll op. 36

· N. Rimski – Korsakow – Szeherezada

· L. van Beethoven – III Symfonia Es-dur cz. II i III


Przesłuchania odbędą się 23.10.2021 r. o  godz. 11.00. Zapewniamy akompaniatora  z Koszalina, z którym należy się wcześniej skontaktować. Wszelkie informacje, także dot. wymaganych partii orkiestrowych, można uzyskać pod nr tel. (94) 342-36-96. Podania wraz z CV  oraz wypełnionym oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych prosimy kierować na adres: Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki, ul. Piastowska 2, 75-400  Koszalin lub e-mail: sekretariat@filharmoniakoszalinska.pl do 20.10.2021 r.

 

Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest wpłacenie kaucji gotówkowej w kwocie 50,00 zł w kasie Filharmonii, najpóźniej do chwili rozpoczęcia przesłuchań.  Kaucja gotówkowa podlega zwrotowi po zakończeniu przesłuchań i dokonaniu wyboru muzyka spośród zgłoszonych kandydatów, poza muzykiem wyłonionym do zatrudnienia w Filharmonii. W jego przypadku kaucja podlega zwrotowi niezwłocznie  po podpisaniu umowy o pracę i przystąpieniu do pracy. W przypadku niespełnienia tych warunków kaucja ulega przepadkowi na rzecz Filharmonii.


OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Filharmonię Koszalińską zawartych w złożonych dokumentach (m.in. cv, kopie dyplomów, świadectw i in.) w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisku: …………………………………………………………………………………………………………………...........................

……………………………………….

(data, czytelny podpis)

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Filharmonii Koszalińskiej im St. Moniuszki w Koszalinie jest Dyrektor Filharmonii Koszalińskiej z siedzibą przy ul. Piastowska 2 w Koszalinie.

Administrator danych informuje, że:

1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@filharmoniakoszalinska.pl

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy,

b. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.

3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Filharmonii Koszalińskiej zaangażowanych w proces rekrutacji.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem z dalszego udziału w rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji  dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.

5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych, o których mowa w ofertach pracy jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.

7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@filharmoniakoszalinska.pl lub sekretariat@filharmoniakoszalinska.pl a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby Filharmonii Koszalińskiej im. St. Moniuszki w Koszalinie ul. Piastowska 2, 75-400 Koszalin.

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.