Nowości

 

Klarnet >>> Wrocław Opera

 

 

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie na stanowisko:  Muzyk orkiestrowy: Klarnet - I głos

Przesłuchanie odbędzie się w terminie: 11 września 2021 r. w budynku Opery Wrocławskiej. O szczegółowym harmonogramie przesłuchań, wybrani kandydaci zostaną poinformowani do 07.09.2021r.


Rekrutacja przebiegać będzie 3-etapowo:

I etap: na postawie przesłanego mailowo CV (zakończony 06.09.2021r.)

II etap: prezentacja programu solowego

III etap: prezentacja programu orkiestrowego

I ETAP

Sposób i termin składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów: zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym oraz podpisanej i zeskanowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania) do dnia 6 września 2021 roku na adres: orchestra.audition@opera.wroclaw.pl

II ETAP
Program solowy:

· W. A. Mozart – Koncert klarnetowy A-dur (KV 622), cz. I i II

III ETAP

Program orkiestrowy:

· L. Bernstein – Kandyd, część 11 a, „Entrance of the Jew”

· G. Rossini – Cyrulik sewilski, fragmenty

· G. Bizet – Carmen, fragmenty III aktu

· G. Puccini – Tosca, solo z opery

· G. Rossini – Kopciuszek, fragmenty

· G. Verdi – Traviata, fragmenty

· P. Czajkowski – Dziadek do orzechów,  fragmenty

· S. Moniuszko – Halka, fragmenty

· S. Moniuszko – Straszny dwór, fragmenty


Materiały orkiestrowe zostaną udostępnione mailowo przez inspektora orkiestry.KLAUZULA INFORMACYJNA

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

2. Inspektor ochrony danych:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania
z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

- przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,

2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,

3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:

1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,

2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe

· Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią
z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,

· W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

· prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

· prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

· prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

· prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych
lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy
oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe
w punktach 1 i 2 powyżej).

9. Prawo wniesienia skargi do organu.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.