Nowości

 

Skrzypce >>> Zamość

 

 

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

Koncertmistrz orkiestry

1. Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe muzyczne – ukończone studia na kierunku instrumentalnym o specjalności skrzypce;
 • Umiejętność czytania nut a vista;
 • Opracowywanie smyczków;
 • Doświadczenie w pracy w orkiestrze;
 • Umiejętność współpracy z zespołem i dyrygentem;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Umiejętność prowadzenia prób sekcyjnych- zarządzanie prób sekcyjnych.

1. Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożyły komplet dokumentów.

2. Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji, zaproszenia na egzamin zostaną wysłane pocztą elektroniczną wybranym kandydatom, w dniu 24.09.2021 r.

3. Orkiestra nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania. Może jednak pomóc w rezerwacji noclegów w Zamościu, na prośbę zainteresowanego.

Konkurs został podzielony na poniższe etapy:

 • Etap I przesłuchania
 • odbędzie się w 04.10.2021 r., o godz. 10.00 w Sali Zamojskiego Domu Kultury przy ul. Partyzantów 13, w Zamościu.
 • Wszyscy Kandydaci proszeni są o obecność w Zamojskim Domu Kultury, w dniu przesłuchania o godz. 9.30 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań.
 • I etap przesłuchań odbędzie się za kotarą.
 • Orkiestra zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą).
 • O zakwalifikowaniu do II i III ETAPU przesłuchań kandydaci zostaną poinformowani pisemnie -  drogą elektroniczną
 • Wszystkie materiały orkiestrowe będą dostępne w zakładce „Do pobrania” pod ogłoszeniem.

 • Etap II przesłuchania - prowadzenie próby sekcyjnej – termin zostanie ustalony po zatwierdzeniu listy kandydatów przystępujących do konkursu.
 • Etap III Przesłuchania - Prowadzenie koncertu jako koncertmistrz. Termin koncertu zostanie indywidualnie ustalony z kandydatem.

2. Dokumentacja konkursowa powinna składać się z:

2.1 CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) wraz z listem motywacyjnym.

2.2 Kopia, podpisanych za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, zgodnie z załączonym CV.

2.3 Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną opatrzone czytelnym podpisem.

2.4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji opatrzone czytelnym podpisem.

3. Termin złożenia dokumentów:

Do 20 września 2021 r., do godz. 10.00

4. Forma dostarczenia dokumentacji konkursowej:

 • e-mail'em na adres symfoniczna@namyslowiacy.pl w formie załączników (preferowany format pdf), lub
 • pocztą tradycyjną na adres: Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, ul. Partyzantów 2,

22-400 Zamość z dopiskiem na kopercie: PRZESŁUCHANIA NA  KONCERTMISTRZA ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

5. Informacje dodatkowe konieczne do wzięcia udziału w konkursie:

 • W zgłoszeniu proszę podać wybrany repertuar, oraz czy kandydat będzie korzystał
  z akompaniamentu zorganizowanego przez Orkiestrę czy własnego akompaniatora.

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: pdf, doc lub odt) wraz z dokumentacją konkursową.

6. Orkiestra zastrzega sobie prawo do:

1. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań,

2. zmiany terminu przesłuchania,

3. odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

Przesłuchania zostaną  zarejestrowane (audio i video) w celach archiwizacyjnych.

PROGRAM:

(wymagany akompaniament)

ETAP  1  – ZA KOTARĄ
PROGRAM :
J.S. Bach - dwie kontrastujące części z dowolnej sonaty lub partity na skrzypce lub Ciaccona z II Partity d – moll na skrzypce

W.A. Mozart – I część koncertu z kadencją – do wyboru:
III Koncert G-dur KV 216
IV Koncert D-dur KV 218
V Koncert A-dur KV 219

Pierwsza część z kadencją jednego z wymienionych koncertów skrzypcowych:
L. van Beethoven – Koncert skrzypcowy D – dur, op.61
J. Brahms – Koncert skrzypcowy D – dur, op.77
P. Czajkowski – Koncert skrzypcowy D – dur, op.35
J. Sibelius – Koncert skrzypcowy d – moll, op.47

Utwór obowiązkowy - Wieniawski - Polonez D dur, Op.4

PROGRAM SOLOWY KANDYDAT WYKONUJE Z PAMIĘCI.

Studia orkiestrowe, sola z literatury symfonicznej operowej i baletowej oraz partie tutti

Czajkowski – Jezioro Łabędzie Nr 4 Scena

St. Moniuszko – Aria Hanny z 4 aktu

M Rimski-Korsakow – Szecherezada

Karłowicz – Stanisław i Anna Oświecimowie

L. v Beethoven Missa Solemnis

Fragmenty orkiestrowe:

A. Mozart – Wesele figara, uwertura

L. v. Beethoven – Symfonia nr 6, scherzo, takty 1-84

Prokofiew – Romeo i Julia, śmierć Tybalda

Schumann – Symfonia nr 2, scherzo, takty 1-97

Czytanie nut a’vista

Na wniosek Komisji kotara może zostać zdjęta;

II etap poprowadzenie próby sekcyjnej.  Termin zostanie ustalony;

III etap -  zaproszenie do poprowadzenia jednego z kolejnych koncertów symfonicznych na stanowisku Koncertmistrza Orkiestry;

Termin  koncertu zostanie uzgodniony indywidualnie z zaproszonymi kandydatami;

Rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem Orkiestry.

Klauzula Informacyjna

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Orkiestrę Symfoniczną im Karola Namysłowskiego w Zamościu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie”.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Orkiestra Symfoniczna im Karola Namysłowskiego w Zamościu.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, do którego mogę kierować wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem moich danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: ewa.palus@cbi24.pl, Ewa Palus – Inspektor Ochrony Danych.

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody oraz jeżeli wyrażę odrębną zgodę, także w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Orkiestry.

4. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody lub po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, przez okres dwóch lat, w celu zabezpieczenia wzajemnych roszczeń stron.

5. Przysługuje mi prawo:

- dostępu do moich danych osobowych;
- uzyskania kopii danych osobowych;
- żądania ich sprostowania;
- ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy zakwestionuję prawidłowość moich danych osobowych, do czasu sprawdzenia przez administratora ich prawidłowości, w przypadku przetwarzania moich danych osobowych niezgodnego z prawem, gdy sprzeciwiam się ich usunięciu oraz gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów  przetwarzania, ale są one mi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
- usunięcia danych osobowych, chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.

6. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie.

7. Podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Orkiestrze Symfonicznej im K. Namysłowskiego w Zamościu.

beethoven-missa-solemnis.pdf
1 Mb

beethoven-vi-symfonia-cz-iii.pdf
765 kb

j-czajkowski-jezioro-labedzie-strony-15-17--38-39.pdf
1 Mb

karlowicz-stanislaw-i-anna-oswiecimowie.pdf
196 kb

moniuszko.pdf
2 Mb

mozart-wesele-figara-uwertura.pdf
668 kb

prokofiew-smierc-tybalda.pdf
583 kb

rimski-korsakow-szeherezada.pdf
1 Mb

schumann-ii-symfonia-cz-ii.pdf
2 Mb