Nowości
 

Skrzypce >>> Koszalin

 

FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

OGŁASZA PRZESŁUCHANIA
NA STANOWISKO:

II skrzypce

 

Wymagania:

1. W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy G-dur KV 216 lub D-dur KV 218 lub A-dur KV 219 cz. I lub II i III + kadencja

2. Dwie orkiestrówki do wyboru.

B. Bartok – Koncert na orkiestrę

W.A. Mozart – Symfonia Es-dur nr 39 (Finale)

F. Schubert – Symfonia nr 4 „Tragiczna” (cz. 4)

G. Verdi – Falstaff, 2 Akt

3. Trzy orkiestrówki do wyboru.

J. Brahms – Symfonia nr 1 (cz. 4)

- Koncert fortepianowy d-moll (cz. 3)

F. Mendelssohn- Bartholdy – Uwertura ze „Snu nocy letniej”

– Scherzo ze „Snu nocy letniej”

W.A. Mozart – Uwertura z „Uprowadzenia z Saraju”

Przesłuchanie odbędzie się 6.09.2019 r. ok. godz. 12.00

Służymy pomocą w skontaktowaniu się z akompaniatorem z Koszalina. Wszelkie informacje, także dot. wymaganych partii orkiestrowych można uzyskać pod nr tel. (94) 342-36-96

Podania wraz z CV prosimy kierować na adres:

Filharmonia Koszalińska

im. Stanisława Moniuszki

ul. Piastowska 2

75-400 Koszalin

lub

e-mail: sekretariat@filharmoniakoszalinska.pl


 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Filharmonię Koszalińską zawartych w złożonych dokumentach (m.in. cv, kopie dyplomów, świadectw i in.) w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisku: …………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………….

(data, czytelny podpis)

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Filharmonii Koszalińskiej im St. Moniuszki w Koszalinie jest Dyrektor Filharmonii Koszalińskiej z siedzibą przy ul. Piastowska 2 w Koszalinie.

Administrator danych informuje, że:

1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@filharmoniakoszalinska.pl

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy,

b. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.

3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Filharmonii Koszalińskiej zaangażowanych w proces rekrutacji.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem z dalszego udziału w rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji  dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.

5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych, o których mowa w ofertach pracy jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.

7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@filharmoniakoszalinska.pl lub sekretariat@filharmoniakoszalinska.pl a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby Filharmonii Koszalińskiej im. St. Moniuszki w Koszalinie ul. Piastowska 2, 75-400 Koszalin.

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.