Nowości
 

Skrzypce >>> Warszawa POK

 

 

PRZESŁUCHANIA DO ZESPOŁU CAPELLA REGIA POLONA

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania dla muzyków na stanowisko:

SKRZYPCE barokowe do zespołu Capella Regia Polona

REGULAMIN PRZESŁUCHAŃ

Zasady ogólne

1. Organizatorem przesłuchań jest Polska Opera Królewska.

2. Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania oraz zostaną zarekomendowane przez Komisję, Polska Opera Królewska oferuje:

• umowę o pracę (pół etatu, zatrudnienie od 1.10.2019),

• atrakcyjne wynagrodzenie,

• możliwość rozwoju zawodowego.

3. List motywacyjny wraz z życiorysem artystycznym (ze szczególnym uwzględnieniem

doświadczenia orkiestrowego) prosimy przesyłać na adres:

przesluchania.skrzypceCRP@operakrolewska.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2019 r., w tytule wiadomości wpisując: „Przesłuchania – skrzypce barokowe CRP”.

4. Osoby zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają mailowo indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań.

5. Każdy kandydat powinien posiadać własny smyczek barokowy oraz struny jelitowe co najmniej E i A.

6. Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do

poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefoniczną najpóźniej 3 dni przed terminem

planowanego przesłuchania.

7. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji podpisanego oświadczenia o treści:
„Wyrażam pełną i świadomą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

rekrutacji w Polskiej Operze Królewskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie

oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną (dostępną na stronie

www.operakrolewska.pl zakładka Polityka prywatności) dotyczącą przysługującego mi prawa

dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie

w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

Przesłuchania

1. Przesłuchania odbędą się w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie,

ul. Nowogrodzka 49 w dniu 23.09.2019 r., w godz. 12.00-16.00.

2. Dyrekcja Polskiej Opery Królewskiej zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchania

wybranych kandydatów spośród osób, których aplikacje wpłynęły w określonym wyżej

terminie.

3. Przesłuchania są jednoetapowe.

4. Obowiązuje kolejność występu ustalona w drodze losowania.

5. Polska Opera Królewska zapewnia akompaniatora.

6. Program przesłuchań stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Materiały nutowe do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.operakrolewska.pl

w zakładce „Przesłuchania”.

8. Przesłuchania odbywają się przed komisją, której członków powołuje Dyrektor Polskiej Opery

Królewskiej.

9. Przewodniczący Komisji może przerwać artystyczne wykonanie kandydata w trakcie

przesłuchania w każdym czasie – w momencie, w którym Komisja uzyska niezbędną wiedzę na temat kwalifikacji kandydata.

10. Decyzję o zatrudnieniu muzyka po zakończeniu przesłuchań podejmuje Dyrekcja Polskiej Opery Królewskiej na podstawie rekomendacji Komisji.

11. Decyzje Dyrekcji Polskiej Opery Królewskiej co do przebiegu przesłuchania i wyboru zwycięzcy są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wyniki przesłuchań

1. O wyniku przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną nie później niż w terminie 4 dni od daty przesłuchania.

2. Osobą kontaktową dla kandydatów jest Pani Malwina Kunc, e-mail:

malwina.kunc@operakrolewska.pl, tel. +48 501 699 510, oraz Pani Marta Boberska, e-mail:

marta.boberska@operakrolewska.pl, tel. +48 601 312 910.

3. Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania kandydatów.