Nowości
 

Altówka >>> Białystok

 


Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko muzyka tutti w grupie altówek Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
Planowane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Termin przesłuchania: 19.09.2019, godz. 14:00
(Sala koncertowa, Białystok, ul. Podleśna 2)

Program przesłuchania:
1. Dwie kontrastujące części do wyboru z następujących utworów solowych:
J.S. Bach – Sonaty lub Partity na skrzypce solo
J.S. Bach – Suity na wiolonczelę solo
M. Reger – Suity na altówkę op. 131d
2. Pierwsza i druga część koncertu klasycznego z kadencją do wyboru:
F.A. Hoffmeister – Koncert D-dur
C. Stamitz – Koncert D-dur op. 1
3. Partie orkiestrowe:
L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 (cz. II od początku do taktu 106)
P. Czajkowski – VI Symfonia h-moll „Patetyczna” op. 74 (cz. I, takty 19–38 oraz 50–66)
W.A. Mozart – Uwertura do opery „Czarodziejski flet” (takty 27–63)
F. Mendelssohn-Bartholdy – Scherzo ze „Snu nocy letniej” op. 61 (odcinki od litery C do litery D oraz od litery K do litery O)
B. Smetana – Uwertura do opery „Sprzedana narzeczona” (od początku do litery A)
R. Strauss – „Don Juan” (od początku do litery B)
D. Szostakowicz – V Symfonia d-moll op. 47 (cz. I od numeru 12 do 17)

Kandydaci dysponujący odpowiednim doświadczeniem orkiestrowym proszeni są o przesłanie CV, zawierającego informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnieniaoraz ewentualnie rekomendacji do dnia 6.09.2019 r.

Oferty można przesyłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej przesluchania@oifp.eu, listem na adres siedziby instytucji lub złożyć osobiście w Dziale Organizacji Pracy Artystycznej (OiFP, ul. Odeska 1, pok. 303) w terminie określonym w ogłoszeniu. Wszystkie kompletne i spełniające podane wymagania aplikacje biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej.

Zaproszonym uczestnikom przesłuchania zapewniamy akompaniatora, z którym będzie możliwość odbycia próby w dniu przesłuchania (od godziny 10:00). Dopuszcza się również udział z własnym pianistą.

Informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku).

Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe oświadczenie Kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie aplikacyjnej przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę oraz wyrażam zgodę na rejestrację obrazu i dźwięku mojej prezentacji przez ww. podmiot podczas przesłuchań.
Brak złożenia przez kandydata powyższego oświadczenia skutkować będzie pominięciem przez Operę takiego zgłoszenia w przedmiotowym procesie rekrutacji.

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku:
• zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
• wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
• informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

SZCZEGÓŁY