Nowości
 

Wokal >>> Warszawa POK

 

 

 

PRZESŁUCHANIA DO ZESPOŁU WOKALNEGO

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania na stanowisko:

ARTYSTA ZESPOŁU WOKALNEGO – SOPRAN

ARTYSTA ZESPOŁU WOKALNEGO - TENOR

Zespół Wokalny Polskiej Opery Królewskiej występuje w składzie od 12 do 24 osób i wykonuje partie chóralne w scenicznych i koncertowych prezentacjach oper, oratoriów i innych dzieł wokalnoinstrumentalnych. Członkowie Zespołu mają również szansę przystępowania do przesłuchań i wykonywania niektórych partii solowych w repertuarze Polskiej Opery Królewskiej.

REGULAMIN PRZESŁUCHAŃ

Zasady ogólne

1. Organizatorem przesłuchań jest Polska Opera Królewska.

2. Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania oraz zostaną zarekomendowane przez Komisję, Polska Opera Królewska oferuje:

• umowę o pracę lub stałe zlecenie

• atrakcyjne wynagrodzenie

• możliwość rozwoju zawodowego

3. List motywacyjny wraz z życiorysem artystycznym (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia śpiewu w zespołach i chórach) prosimy przesyłać na adres: przesluchania.chor@operakrolewska.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23.01.2019 r., w tytule wiadomości wpisując: „Przesłuchania – zespół wokalny”.

4. Osoby zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają mailowo indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań.

5. Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefoniczną najpóźniej 3 dni przed terminem planowanego przesłuchania.

6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji podpisanego oświadczenia o treści: „Wyrażam pełną i świadomą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Operze Królewskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną (dostępną na stronie http://www.operakrolewska.pl zakładka Polityka prywatności) dotyczącą przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

Przesłuchania

1. Przesłuchania odbędą się w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, ul.

Nowogrodzka 49 w dniu 01.02.2019 roku.

2. Dyrekcja Polskiej Opery Królewskiej zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów spośród osób, których aplikacje wpłynęły w określonym wyżej terminie.

3. Polska Opera Królewska zapewnia pianistę-akompaniatora.

4. Kandydaci proszeni są o przygotowanie następującego programu:

• W.A. Mozart – Requiem (partie chóralne sopranowe / tenorowe)

• dowolna aria barokowa lub klasyczna

5. Do zgłoszenia należy dołączyć zeskanowane nuty wybranej arii barokowej lub klasycznej. 6. Materiały nutowe do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.operakrolewska.pl

w zakładce „Przesłuchania”.

7. Przesłuchania odbywają się przed komisją, której członków powołuje Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej.

8. Przewodniczący Komisji może przerwać artystyczne wykonanie kandydata w trakcie przesłuchania w każdym czasie – w momencie, w którym Komisja uzyska niezbędną wiedzę na temat kwalifikacji kandydata.

9. Decyzję o zatrudnieniu muzyka po zakończeniu przesłuchań podejmuje Dyrekcja Polskiej Opery Królewskiej na podstawie rekomendacji Komisji.

10. Decyzje Dyrekcji Polskiej Opery Królewskiej co do przebiegu przesłuchania i wyboru

zwycięzcy są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wyniki przesłuchań

1. O wyniku przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną nie później niż w terminie 7 dni od daty przesłuchania.

2. Osobą kontaktową dla kandydatów jest Pani Marta Boberska, nr tel. +46 601 312 910, e-mail: marta.boberska@operakrolewska.pl

3. Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania kandydatów.