Nowości
 

Trąbka >>> Wrocław

 

 

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do  Zespołu Orkiestry Opery Wrocławskiej na stanowisko muzyk orkiestrowy: trąbka.1. Program solowy:
I i II część Koncertu klasycznego do wyboru:

J. Haydn „Koncert na trąbkę Es-dur” Hob. Vlle:1

J.N. Hummel „Koncert na trąbkę” op. 49

Utwór wykonywany obowiązkowo na trąbce w stroju B.

2. fragmenty partii orkiestrowych:

G. Verdi  Uwertura do opery „Nabucodonosor”  fragment od litery partyturowej B do C (Andantino)

S. Prokofiew balet „Romeo i Julia”  Nr.12 Masks, Nr.13. Dance of Knights

P. Czajkowski balet „Dziadek do orzechów”  No. 2 Marche, No. 12 Le Chocolat

L. van Beethoven „Fidelio” Akt II. No.14 Quartetto – Tromba in B (auf dem Theater)

Materiały orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry.

Przesłuchanie odbędzie 11.12.2018r o godzinie 14.00 w budynku Opery Wrocławskiej

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy kierować do inspektora orkiestry
na adres:
wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z o4.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przesłuchań do orkiestry 11.12.2018

· Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:

· 1. Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.

· 2. Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.

· 3. Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.

· 4. Każdemu uczestnikowi przesłuchania przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

· 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.

· 6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

· 7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

· 8. Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

· 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przesłuchań oraz trzy miesiące po jego zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.”


The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the to a group of Trompetes

1. Solo programme:
I and II part of the Classical Concerto to choose from:
J. Haydn "Concerto for the trumpet in E flat major" Hob. VIIe: 1
J. N. Hummel "Concerto for the trumpet" op. 49
The work performed compulsorily on the trumpet in costume B.
2. The orchestral excerpts:
G. Verdi Overture to the opera "Nabucodonosor" fragment from the musical commemorative letter B to C (Andantino)
S. Prokofiev ballet "Romeo and Juliet" No. 12 Masks, Nr.13. Dance of Knights
P. Czajkowski ballet "Nutcracker" 2 Marche, No. 12 Le Chocolat
L. van Beethoven 'Fidelio' Act II. No.14 Quartetto - Tromba in B (auf dem Theater)

Materials will be made available by the orchestra inspector

The audition will take place on 11 of  December 2018 at 14.00 at the Wrocław Opera.

Please send your artist CV to the orchestra inspector to
wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl
tel.
+48 501 313 254

According to art. 6 par. 1 lit. a, b and d of the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of May 4, 2016) I consent to the processing of my personal data for the purposes of auditions to 28.11.2018 In implementing the disposition of art. 13 OF THE RODO, I inform that:

1. The administrator of personal data is Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.

2. The Wrocław Opera has appointed the Data Protection Officer. It is Mr. Piotr Schmidt.

3. The purpose of data collection is to ensure that the recruitment process runs smoothly.

4. Each participant of the hearing has the right to access the data contents and to rectify them, remove or limit the processing, as well as the right to object, demand the cessation of processing and data transfer, as well as the right to withdraw consent at any time and the right to lodge a complaint to the supervisory body , ie the President of the Office for the Protection of Personal Data.

5. Providing data is voluntary, but necessary to ensure the correct implementation of recruitment activities. If you do not provide data, you will not be able to participate in recruitment.

6. Personal data will not be disclosed to third parties.

7. Personal data will not be subject to profiling.

8. The Wrocław Opera has no intention of transferring personal data to a third country or an international organization.

9. Personal data will be kept for the period of auditions and three months after its completion. After these dates, all data will be destroyed.