Nowości
 

Wokal >>> Warszawa WOK

 


PRZESŁUCHANIA DO SPEKTAKLI „DIE SCHWEITZERHÜTTE” ORAZ 
„NOCLEG W APENINACH” STANISŁAWA MONIUSZKI

Warszawska Opera Kameralna zaprasza na przesłuchania do spektakli „Die Schweitzerhütte” i „Nocleg w Apeninach” Stanisława Moniuszki w reżyserii Roberto Skolmowskiego pod dyrekcją i kierownictwem muzycznym Stanisława Rybarczyka. Spektakle odbędą się w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej w dn. 8, 9, 10 i 11 listopada 2018 r.

Regulamin przesłuchań:

1. Organizatorem przesłuchań jest Warszawska Opera Kameralna (WOK).

2. Przesłuchania odbędą się 18 czerwca (poniedziałek), 19 czerwca (wtorek) i 20 czerwca (środa) 2018 r. w Warszawie w siedzibie WOK przy ul. Obrońców 31 (Saska Kępa).

3. O harmonogramie przesłuchań kandydaci zostaną̨ poinformowani drogą mailową do dnia 15 czerwca 2018 r. Organizator przesłuchań nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i błędy w komunikacji elektronicznej, wynikające z działania zewnętrznych systemów teleinformatycznych.

4. Kandydatów oceniać będzie Komisja powołana przez Dyrektor Artystyczną Warszawskiej Opery Kameralnej.

5. Program przesłuchań obejmuje wykonanie arii wskazanych dla każdej z ról:

„Die Schweitzerhütte”

Mary (sopran)

Nr 2 Lied

Nr 3 Arietta

Nr 6 Romanse

dwie z powyższych do wyboru

oraz

Nr 9 Duet (pozycja obowiązkowa).

Michael (tenor)

Nr 1 Romanse

Nr 9 Duet

Max (bas)

Fragmenty z Nr 5a i 5b

Nr 8 Duettino

„Nocleg w Apeninach”

Rozyna (sopran)

Aria nr 4

Duet nr 3 lub nr 9 – do wyboru

Antonio (tenor)

Aria nr 7

Duet nr 9

Fabricio (baryton)

Aria nr 6

Duet nr 3

Bombalo (baryton)

Aria nr 2

Tercet nr 5

Anzelm (bas-baryton)

Nr 1

Ponadto wszyscy kandydaci powinni przygotować 2 pieśni Stanisława Moniuszki odpowiednio do rodzaju głosu.

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do przygotowania tekstu mówionego z „Noclegu w Apeninach” – scena 2. Preferowane jest wykonanie wskazanego fragmentu tekstu z pamięci.

Materiały nutowe oraz tekst „Noclegu w Apeninach” do pobrania na stronie internetowej WOK: http://operakameralna.pl/index.php?Przesuchania-do-spektakli-8222DIE-SCHWEITZERHUTTE8221-oraz-8222NOCLEG-W-APENINACH8221-Stanisawa-Moniuszki

6. Kandydat wykonuje program z akompaniamentem fortepianu.

 

7. Warszawska Opera Kameralna zapewnia akompaniatora na czas przesłuchań.

8. Zgłoszenia do przesłuchań należy kierować drogą elektroniczną pod adresem mailowym: przesluchania@operakameralna.pl do 13 czerwca 2018 r. do godziny 15:00, wpisując w tytule wiadomości: Zgłoszenie na przesłuchania – Moniuszko.

9. Zgłoszenie powinno zawierać CV kandydata z klauzulą:

Zgadzam się na przetwarzanie przez Warszawską Operę Kameralną z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrońców 31 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji.

oraz następujące informacje w treści wiadomości mailowej:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Wybrana postać:

Dwie wybrane pieśni Stanisława Moniuszki:

10. Przesłuchania mają charakter otwarty.

11. Organizator zastrzega sobie prawo wstępnej weryfikacji zgłoszeń na podstawie przesłanych CV i zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów. Do 15 czerwca 2018 r. wszyscy kandydaci zostaną̨ poinformowani drogą mailową o decyzji dotyczącej zakwalifikowania do przesłuchań́.

12. Podczas przesłuchań na Sali poza Komisją mogą przebywać jako obserwatorzy wyłącznie pracownicy Pionu Artystycznego WOK.

13. Kandydaci, którzy ukończą przesłuchania z najlepszym wynikiem, mogą̨ otrzymać propozycję zaangażowania przy realizacji listopadowych przedstawień „Die Schweitzerhütte” i „Nocleg w Apeninach”.

14. Decyzję o zaangażowaniu kandydata do produkcji podejmuje Dyrektor Artystyczna Warszawskiej Opery Kameralnej w porozumieniu z kierownikiem muzycznym i reżyserem.

15. Warszawska Opera Kameralna nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży uczestnikom przesłuchań.

Jednocześnie Warszawska Opera Kameralna informuje, że CV przekazane przez kandydatów 
i dane wskazanych w ogłoszeniu zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Opera Kameralna z siedzibą w Warszawie
przy ul. Obrońców 31. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

RODO

INFORMACJA OD ADMINISTRATORA DANYCH

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas tej i innych rekrutacji prowadzonych przez WOK należy umieść w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Warszawską Operę Kameralną  z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrońców 31 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Warszawską Operą Kameralną pod adresem e-mail rekrutacja@operakameralna.pl. Twoje dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu 
o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.

Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do 11 listopada 2018 r., a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 360 dni od momentu zamieszczenia ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 360 dni od momentu zgłoszenia roszczenia.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail:rekrutacja@operakameralna.pl.

 


***


Warszawska Opera Kameralna przesłuchania do Zespołu Wokalnego dla głosów:

Sopran; Alt; Tenor; Bas;

Wymagania:

· Wykształcenie muzyczne co najmniej średnie, preferowane wyższe na kierunku wokalistyka

· Biegłe czytanie nut głosem a`vista

· Zdolności aktorskie

· Umiejętność śpiewania partii ansamblowych w małych zespołach

· Znajomość stylistyki i tradycji wykonawczej muzyki dawnej i klasycznej, w tym techniki śpiewu non vibrato

· Kompetencje społeczne predestynujące do pracy zespołowej

Oferujemy:

· Współpracę z profesjonalnym zespołem

· Udział w prestiżowych przedsięwzięciach artystycznych

· Elastyczne warunki zatrudnienia

· Indywidualny rozwój zawodowy

Kandydaci zobowiązani są do przygotowania:

· 2 wybranych arii o zróżnicowanym charakterze (kantylenowa i koloraturowa) powstałych przed rokiem 1800 z takich dzieł jak: Pasje i kantaty J. S. Bacha, oratoria G. F. Haendla, opery i kompozycje sakralne W. A. Mozarta i J. Haydna.

· Chóralnych fragmentów w Requiem d-moll i Wielkiej Mszy c-moll W. A. Mozarta

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny, kopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie

Fakultatywnie: dyplomy, afisze, programy potwierdzające doświadczenie zawodowe (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2018.

Forma elektroniczna dokumentów WYSŁANA NA ADRES: sekretariat@operakameralna.pl jest dopuszczalna

 

Administratorem danych jest Warszawska Opera Kameralna z siedzibą w Warszawie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.. Kandydat ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.